KA
VH
Siseujumisbassein

25 (m)
21.5 (m)
8
1.85 (m)
1.35 (m)
jah
jah
0
KA
VH
Siseujumisbassein

16 (m)
7 (m)
3
1.2 (m)
0.75 (m)
ei
ei
0