5. KLASSIDE ÕPILASTE UJUMISE ALGÕPETUSE ÕPITULEMUSE SAAVUTAMISE ANALÜÜS

Analüüsi tulemused esitatakse aastate lõikes neljas aspektis, mida saab vaadelda Eestis kokku, maakondade ja kohalike omavalitsuste lõikes.
Koolide kaupa andmeid ei esitata ega pingeridu õpilaste ujumisoskuse alusel ei koostata.

Valides vastava filtri, esitatakse joonisel andmed ainult vastava õppeaasta ja selle maakonna või kohaliku omavalitsuse kohta.

FILTER
Õppeaasta:  Maakond:  KOV:


Ujumisoskuste saavutamise määr viienda klassi õpilaste seas.


ÜLDNÄITAJAD
Õpilaste arv:
Koolide arv:


I: Ujumisoskuse tase

Joonis 1. Ujumise osaoskuste omandamise määr viienda klassi õpilaste seas (N=12 683)
Allikas: EHIS


Joonis 1a. Ujumise osaoskuste omandamise määr maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes on esitatud täisvärviga, võrdlus andmetega Eestis kokku on esitatud viirutatult.
Allikas: EHIS

UJUMISE OSAOSKUSTE OMANDAMISE MÄÄR
MAAKONDADE/KOHALIKE OMAVALITSUSTE LÕIKES
 Õpilasel oli ujumisoskus enne kooliujumise tunde
 Õpilane oskab ujuda ehk sooritada 200 m kompleksharjutuse 2
 Õpilane suudab sooritada 25 m kompleksharjutuse 1
 Õpilane oskab vee peal rinnuli ja selili libiseda
 Õpilane oskab vee peal rinnuli ja selili hõljuda
 Õpilane oskab sukelduda
 Õpilane on veega kohanenud
 Oskus puudub täielikult või õpilane ei osalenud
 Kool pole andmeid esitanud
Joonis 2. Ujumise osaoskuste omandamise määr viienda klassi õpilaste seas maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes (N=12 683)
Allikas: EHIS


II: Ujumise algõpetuse korraldamine: ettenähtud ja läbitud ujumistunnid

ETTENÄHTUD JA LÄBITUD UJUMISTUNNID
 Ettenähtud
 Läbitud
Joonis 3. Ettenähtud ja läbitud ujumistunnid koolide arvestuses (N=434)
Allikas: EHIS


ETTENÄHTUD UJUMISTUNNID
 40 või rohkem
 30-39
 20-29
 kuni 19
 andmed puuduvad
Joonis 4. Koolides ettenähtud ujumistunnid maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes (N=434)
Allikas: EHIS


LÄBITUD UJUMISTUNNID
 40 või rohkem
 30-39
 20-29
 kuni 19
 andmed puuduvad
Joonis 5. Läbitud ujumistunnid maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes (N=434)
Allikas: EHIS


III: Õpilaste osalemine ujumistundides

Joonis 6. Õpilaste ujumistundides osalemise määr (N=12 683)
Allikas: EHIS

ÕPILASTE UJUMISTUNDIDES OSALEMISE MÄÄR
MAAKONDADE/KOHALIKE OMAVALITSUSTE LÕIKES
 üle 100%
 100%
 75-99%
 50-74%
 20-49%
 1-19%
 0%
 andmed puuduvad
Joonis 7. Õpilaste ujumistundides osalemise määr maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes (N=12 683)
Allikas: EHIS


IV: Õpilaste juhendamine, juhendajate ettevalmistus ja grupi suurus

Juhendajate arv
Keskmine õpilaste arv juhendajal
Maksimaalne õpilaste arv juhendajal
Minimaalne õpilaste arv juhendajal
Ujumistreeneri kutsega juhendajate arv
Koolide arv, kus on kaasatud ujumistreeneri kutsega juhendajad
"Õpime ujuma" koolituse läbinud juhendajate arv
Grupi suurus - kuni 12 õpilast
Grupi suurus - 13 ja enam õpilast


Joonis 8. Kehtiva ujumistreeneri kutsega juhendajate osakaal maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes
Allikas: EHIS, SA Kutsekoda


Joonis 9. "Õpime ujuma" koolituse läbinud juhendajate osakaal maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes
Allikas: EHIS, EUL ujumise algõpetuse andmebaas


KEHTIVA KUTSEGA JA KOOLITUSE LÄBINUD JUHENDAJATE OSAKAAL
 kutse ja koolituse läbimine
 ainult koolitus
 ainult kutse
 ei kutset ega koolitust
Joonis 10. Kehtiva ujumistreeneri kutsega ja "Õpime ujuma" koolituse läbinud juhendajate osakaal maakondade/kohalike omavalitsuste lõikes
Allikas: EHIS, EUL ujumise algõpetuse andmebaas, SA Kutsekoda


GRUPI SUURUS
 kuni 12
 13 ja enam
 andmed puuduvad
Joonis 11. Grupi suurus ujumistundides (N=12 683)
Allikas: EHIS


Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Eesti Ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuhiga Kirsti Mäesepp (kirsti@swimming.ee, +372 5132 991).

Debug
baseDiffCumulative
script start00
before top template0.0240.024
finish0.0170.04