Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Treenerite Kogu Üldkoosoleku protokoll

  20. juuni 2006. a. Tartu

  Osalejad: Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskool, Järveotsa SK, Keila SC, NRK, Narva Energia, Pärnu UCA, Sillamäe Kalev, Dilan, TOP UK, Briis, USK, Vinni VAK, Tartu Ujumisklubi, UK Shark
  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

    TrK ja TrKJ tegevusjuhendi kinnitamine

  TEGEVUSJUHEND

  EUL treenerite kogu (edaspidi TrK) on EUL liikmete poolt esitatud, ujumistreenerina töötavate (või töötanute) füüsiliste isikute kogu.
  TrK tegevus on suunatud eelkõige võistlusspordi arengule Eestis.
  TrK on läbi oma juhatuse  aktiivne juhtimispartner ja nõustaja EUL  juhatusele.
  Igal EUL liikmel on TrK-s üks hääl, kusjuures TrK liikmeks saavad olla kõik kehtivat ujumistreeneri litsentsi omavad isikud.

  TrK koosseisu uuendamine toimub igal aastal seisuga 15. september.
  Selleks esitab iga liikmesklubi treenerite kogu juhatusele (edaspidi TrKJ) esildise e. nimekirja oma klubi treeneritest, kes hooajal TrK-sse kuuluvad.
  Esildise esitamise tähtaeg on 10. sept.

  TrK tööd juhib juhatus, kes valitakse neljaks aastaks.
  Juhatus valib endi seast esimehe.
  Juhatuse liikmete arv on minimaalselt kolm, ja selle määrab TrK.

  TrK ja TrKJ koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja on õiguspädevad ka elektroonilisel teel toimunutena. Koosolekud kutsub kokku TrKJ esimees. Kõik koosolekud protokollitakse. Üks protokolli eksemplar saadetakse koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul EUL skretariaati ja elektroonselt EUL liikmetele.

  TrK ja TrKJ koosolekutel võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. TrK koosoleku õiguspädevus e. hääletuskvoorum sätestub kohalviibivate hääleõiguslike arvuga tingimusel, et koosoleku toimumisest on teatatud vähemalt seitse päeva ette. Hääleõiguslust delegeerida ei saa. TrK otsused esitatakse kinnitamiseks EUL juhatusele.

  TrK ja TrKJ tegevusvaldkonda kuuluvad:

  Esindusvõistkondade nimekirjade esitamine EUL juhatusele – TrKJ

    Iga-aastase kalenderplaani ettevalmistamine koostöös EUL sekretariaadiga – TrK
    Üldjuhendi kaasajastamine koostöös EUL juhendikomisjoniga – TrKJ
    Treeningmetoodikat ja ?juhtimist puudutavad küsimused
    Ala arengut puudutavad küsimused ? TrK, TrKJ
    Valdkondi (tippsport, noortesport, õppestipendiumid, riiklikud toetused, võistlusprogrammid jne.) puudutavad küsimused ? vastavad komisjonid.

  Valdkondade küsimuste lahendamisel on otsustusõigus selleks valitud komisjonidel, millede otsused kinnitab TrKJ.
  Poolt 13 häält, erapooletuid 1 hääl

  2. 2006/2007 hooaja kalenderplaani kinnitamine

  Otsustati aksepteerida kalenderplaani kinnitamisel hilinenud võistluste läbiviimise taotluseid eeldusel, et antud võistlused ei kattu õigeaegselt esitatud võistlustega.

  Poolt 12 häält, vastu 2 häält

  Otsusati sügis/talvisel hooajal läbi viia eraldi Eesti lühiraja MV absoluut- ja noorte klassis. Suviste lühiraja MV läbiviimise vorm otsutada hiljem.

  Poolt 12 häält, vastu 2 häält

  3. Peatreeneri ettekanne koondise tegemistest

  Peatreener esitas ülevaate koondise tegevusest.

  4. TrKJ tööst 2006. a. I poolaastal ja uutest plaanidest

  TrKJ esimees andis ülevaate arutluste all olnud küsimustest:

  – EUL juhatusele tehtud ettepanekud eelarve osas, võistluste normatiividest;

  – võistlusprogrammid, koondiste moodustamised, treenerite koolitused, stipendiumite määramised, treenerite osalemised võistlustel ja koondise laagrites.

  5. Bruno Nopponeni järelpärimine Gümnasiaadi koondise moodustamisest

  Esitatud järelpärimisele andis Koolispordiliit teada, et nimetatud võistlusel osalemiseks paluti EUL-lt omapoolseid soovitusi. Koolispordiliit, kui selle võistlussõidu finantseerija ja organiseerija ning Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni liige, jätab endale ka edaspidi õiguse otsustada sõitva koondise lõplikud nimekirjad.

  6. Põhjamaade noorte MV projekti kulg

  Projektijuht Merli Didvig andis ülevaate esmakordselt läbiviidavale võistlusele Eesti noortekoondise ettevalmistusest ja võistlusele sõidu organiseerimisest.

  Juhataja:                                                                 Protokollija:

  R. Aljand                                                                M. Didvig