Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  18. mail 2005. a., kell 18:20 Tallinnas

  Kohal: Rein Jalak, Siiri Põlliveer, Mare Vierland, Aldo Suurväli ning peatreeneri Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.

  Koosoleku juhatajaks valiti Rein Jalak.

  A. Suurväli tegi ettepaneku määrata iga otsuse juures ka selle otsuse avalikkus.

  Päevakord
  1. Treenerite koolitus
  2. Uute liikmete vastuvõtmine
  3. Avalikud suhted
  4. Tiitlivõistluste normatiivid
  5. Elektroonilise ajavõtusüsteemi ladustamine
  6. Taotlused Kultuurkapitalile
  7. Eesti-Soome maavõistluse koondise kinnitamine
  8. Eesti meistrivõistlused
  9. EUL Arengukava 2003-2006
  10. Jooksvad küsimused
  Doping
  Noortesarja finaali tulevik
  Kohtunike kogu
  Spordimeditsiini programm
  Volitus peasekretärile
  Toetuse Avo Leokile

  Treenerite koolitus
  I. Sei on teinud ettepaneku anda EUL kutsekomisjonile ülesandeks koostada 1,5 aasta koolitusprogramm, mis sisaldaks õppepäevade kava kõikidele astmetele. Kindlasti peaks korraldama kuni 2 korda aastas tippkoolituse, kaasates välislektoreid. Tuleks kaardistada vajadused ja valida vastavad lektorid.
  Juhatus otsustas anda nimetatud ülesanded EUL Kutsekomisjonile. 4 poolthäält. Otsus avalik.

  Uute liikmete vastuvõtmine
  T. Kleesment tutvustas ühinguid, kes on EUL sekretariaati esitanud avalduse liikmeks astumiseks – SK Kuldkinnast ja Eesti Vesiaeroobika Liitu.
  Juhatus otsustas võtta EUL liikmeks SK Kuldkinnas, koos liikmele pandavate põhikirjaliste kohustuste ja õigustega. 4 poolthäält. Otsus avalik.
  Vesiaeroobika Liit on samuti esitanud avalduse juba 2005. aasta alguses, kuid tollane juhatus lükkas asja edasi, kuna ei olnud selge EVA liikmed.
  M. Vierland pani kahtluse alla sellise ala kui vesiaeroobika sobivuse ujumisliidu alla.
  S. Põlluveer nägi probleemi ka selle ala treeneritele kutsekvalifikatsiooni andmisel.
  Juhatus otsustas Eesti Vesiaeroobika Liidu taotlus tagasi lükata ning kutsuda järgmisele koosolekule vastava liidu esindaja. 5 poolthäält. (Kell 18:30 liitus koosolekuga president I. Sei). Otsus avalik.

  Avalikud suhted
  President I. Sei poolt on tulnud ettepanek jaotada info levitamine teatud küsimustes kindlate inimeste vahel, kuna ajakirjanduses liigub pidavalt vastukäivat informatsiooni, mis võib paista sisemiste intriigidena. Seetõttu tuleks info levitamine koordineerida. Võistluste kohta annaks infot peatreener T. Meijel ja organisatsioonilise töö seisukohast peasekretär T. Kleesment. Kõne all on vaid info EUL egiidi all toimuvatest üritustest ? võistlused, koolitus jne.
  Kui mingil spordiüritusel ei viibi peatreener isiklikult, siis delegeerib ta info edastamise kellelegi teisele konkreetsele inimesele, kes ka vastutab selle õigsuse ja objektiivsuse eest.
  I. Sei presidendina esindab meedias juhatuses tehtavat tööd ja vastuvõetud otsuseid.
  R. Jalak tegi ettepaneku selles küsimuses otsust mitte vastu võtta, sest asi loksub aja jooksul ise paika ning juhatuse tegevust ja otsuseid kommenteerib meedias president. Kindlasti tuleb see info viia edasi asjaomastele inimestele, kes sõidavad kaas koondistega ja EUL liikmetele.

  Normatiivid tiitlivõistlustele
  I. Sei on teinud ettepaneku vaadata üle tiitlivõistlustele pääsunormatiivid, mis kindlustaks rahavoogude suunamise õige tasemega võistlustele.
  Tõsta tuleks vastavalt võistlusele B normatiivi taset, et mitte korjata võistlustelt tagasihoidlike kohti ja sellega tõmmata alla kogu ala mainet. Sportlased ja nende treenerid peaksid valima võistlusi, mis vastavad tegelikult nende tasemele.
  T. Kleesment tegi ettepaneku võimaldada kindlasti osaleda aasta lõppudel toimuval lühiraja EM-il juunioridel. Kui A-norm võrdub eelmise nimetatud EM-i eelujumise 16. kohaga ja B-norm võrdub tulevikus A + 2%, siis juunioridele võiks jääda senine B-norm ehk A + 4%.
  Peatreener T. Meijel on valmistanud ette erinevad normatiivid (A+3%, A+2%, A+1%), mida ta juhatusele tutvustas.
  Juhatus otsustas jätta A-normatiivi kujunemine muutmata ja kinnitada alates 2006. aasta kõikide vanuseklasside tiitlivõistluste B-normatiiviks lisades A-normatiivile 2% ning võimaldada juunioridel pääseda lühiraja Euroopa meistrivõistlusele normatiiviga, mis võrdub A + 4%. 5 poolthäält. Otsus Avalik.

  Elektroonilise ajavõtusüsteemi ladustamine
  T. Kleesment käis Kalevi Spordihallis tutvumas ladustamisvõimalustega. Sobiliku koha küll leidis, kuid ei saanud sellekohast nõusolekut halli direktorilt. I. Sei ei ole oma töökoha hoone omanikult vastest.
  27. mail viikase elektroonika Tartusse ning suvel selle ladustamisega probleeme ei teki.
  Juhatus volitas sellega tegelemise peasekretärile.

  Projektid Kultuurkapitalile
  Projekte saab esitada ürituste toetuseks, mis toimuvad juuli-august-september.
  T. Kleesment tutvustas koostatud taotlusi. Taotlused esiatatakse meie teenekatele ujumistegelastele toimetulekutoetuse määramiseks, stipendiumi ?Noor ja andekas? määramiseks Kätlin Tõnningule, toetus JEM ettavlmistuseks ja osalemiseks, toetus koolituse korraldamiseks septembris, toetsu Väikese väina avaveeujumise korradlamiseks, toetus ujujate osalemiseks Universiaadil, toetus Avaveeujumise seeriavõistluse korraldamiseks, toetus meisterujujatele EM osalemiseks.
  T. Meijeli tegi ettepanku lisada taotlustesse ka tipptreenerite lähetamise koolitusele Soome.
  Juhatus võttis koostatud taotlused teadmiseks. Taotluste sisu ei ole avalik.

  Eesti-Soome maavõistluse koondiste kinnitamine
  Peatreener T. Meijel esitas kinnitamiseks koondised, mis on läbi arutatud ka treenerite kogu juhatuse liikmetega.
  Juhatus otsustas kinnitada esitatud võistkond. 5 poolthäält. Otsus avalik.

  Eesti meistrivõistlused
  T. Kleesment andis infot probleemidega, mis on kerkinud seoses Eesti meistrivõistluste korraldamisega Tartus – napib majutuskohti. Majutuskohtade otsing käib ning peasekretär tegi ettepaneku teha lõplik otsus Eesti meistrivõistluste toimumiskoha üle koos klubijuhtide ja tipptreeneritega Eesti-Soome maavõistluse ajal Tartus.

  Arengukava 2003-2006
  Arutati arengukava mõningaid punkte. Leiti, et kindlasti on arengukavas aegunud või mõttetuid punkte, mis vajavad täiendamist või muutmist.
  I. Sei tegi ettepaneku, et juhatuse liikmed koostavad oma parandusettepanekud ja saadavad need sekretariaati.
  R. Jalak tegi ettepaneku nimetada see dokument peale paranduste sisseviimist Arengukava 2005-2008, mis haakusk olümpiatsükliga ja käesoleva juhatuse ametiajaga.
  Juhatus otsustas, et parandusettepanekud peavad laekuma sekretariaati hiljemalt 13. juuni hommikuks. 5 poolthäält. Otsus avalik.

  Jooksvad küsimused
  – Doping ? Eesti Antidopingu Keskus on teinud esimese hoiatuse, mis on tulenes seekord inimlikust veast, kuid siiski on märgata meie ujujate ja treenerite pealiskaudne suhtumist asja tõsidusse.
  R. Jalak tegi ettepaneku reglementeerida võimalikud sanktsioonid ebakorrektselt dopinguankeete täitnutele ja vastutustundetult dopingut käsitletavatesse küsimustesse suhtujatele.
  T. Meijel on kooku leppinud EADK juhi Monika Viigimäega seminari tipptreeneritele ja ?ujujatele 31. mail, kus käsitletakse dopinguga seotud küsimusi.
  R. Jalak saadab sekretariaati keelatud ainete nimekirja, mis edastatakse kõikidele klubidele, A ja B koondise ujujatele ning nende treeneritele.
  Noortesarja finaali tulevik ? I. Sei, R. Olesk ja T. Kleesment arutasid kohtumisel 5. mail Noortesarja finaali tulevikust, et see üritus võtaks tõelise finaali ja noorujujate jaoks ka hooaja lõpetamise mõõtmed. Peeti heaks Gunnar Tõnningu kunagist unistust korraldada see üritus kahepäevase noorujujate festivalina, kus peale võistluste leiaks oma koha ka koolitus (võistlusmäärused ja ujumistehnika), lõõgastus (lõkkeõhtu, mängud, disko), eksootika (telgid, väliköök jne.).
  Indrek Sei tutvustas siinjuures lähemalt tulevikuplaane, mis seotud laiemalt noortespordiga.
  Kohtunike kogu loomine ? Eelpool nimetud koosolekul oli arutuse all ka professionaalse kohtunike kogu loomine. Otsustati anda selle moodustamine  M. Vierlandile, kes kaardistab kandidaadid, koolitusvajadused ja koostab koolitusprogrammi.
  M. Vierland leidis, et sellise professionaalse kogu olemasolu suure spordiala juures on hädavajalik. Tema arvates tuleks koondada sellesse kogusse ca. 25 inimest ja anda neile vastav koolitus. Silmapiiril on olemas juba teatud kontingent. M. Vierland arves, et treenerite kogu toimima hakkamine on ehk võimalik sügisest.
  Juhatus volitas tegelema treenerite kogu loomisega M. Vierlandi.
  Spordimeditsiini teenindamise programm. 18. mai hommikul kogunes seda programmi arutama dr. R. Jalak, peatreener T. Meijel, koondise treenerid Riho Aljand ja Tiit-Urmas Reiter ning peasekretär T. Kleesment.
  R. Jalak andis lühiülevaate kohtumisel arutletust. Koondise treeneritega lepiti kokku, et 30. septembril ja 1. oktoobril toimub A ja B koondislastele Tallinnas meditsiinilised uuringud ja laktaaditestid. Punkt avalik.
  Juhatus andis peasekretärile volituse allkirjastama partnerluse kinnitus Euroopa sotsiaalfondist vahendite taotlemiseks I-III astme treenerite koolitamiseks õppematerjalide koostamiseks.
  I. Sei tutvustas põgusalt Arena ja Rademariga plaanitavast koostööprojektist.
  T. Kleesment pöördus juhatuse poole ettepanekuga toetada solidaarselt teiste spordialaliitudega treeningul raske vigastuse saanud moorratturit Avo Leokit.
  I. Sei tegi ettepaneku võtta toetussumma koolitustelt laekunud tuludest.
  A. Suurväli palus uurida raamatupidajalt seoses selle toetusega kaasnevatest maksudest.
  Juhatus otsustas toetada Avo Leokit 3000 krooniga. 5 poolthäält. Otsus avalik.
  T. Meijel palus lülitada järgmise juhatuse koosoleku päevakorda järgmised küsimused:
  a)
  MM-ile B-normatiiviga sõitjate võimalik toetus
  b)
  Eesti ujumise 95. aastapäevaga seonduv

  Koosoleku juhataja                                        /R. Jalak/

  Protokollija                                                       /T. Kleesment/