Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL juhatuse koosolek
  18. märts 2013. a., EuroPark büroos algusega kell 17:00

  Kohal: Karol Kovanen, Arto Aas, Evelyn Sepp, Erko Tamuri ja Antti Moppel, peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Riho Aljand.
  Puudus: Kaupo Meier (etteteatamisel)

  Päevakord:

  1. Juhatuse liikme volitamine notariaalseteks toiminguteks
  Karol Kovanen andis ülevaate 7. märtsil toimunud notariaalsetest toimingutest seoses Pirita tee 12 maja võõrandamisega.
  Allkirjaõguslikud Pirita tee 12 hoone kaasliisijad nägid müügilepingut alles koha peal. Ostu-müügi lepingus oli sees alaliitudele liigseid kohtustusi tuua võiv punkt, mis puudutas tulevikus väljatulevaid puudusi, mille parandamise kohustus langeks senistele rentnikele ehk Pirita tee 12 kaasliisijatele-alaliitudele.
  Seoses sellega senised kaasliisijad (alaliidud ja EOK) loobusid sellise lepingu allkirjastemisest ning uus notariaalne ostu-müügi lepingu allkirjastamine määrati 4. aprilli peale.
  Kuna Karol Kovanen ei viibi sel ajal Eestis on vaja volitada mõnda teist juhatuse liiget notariaalsete toimingute tegemiseks seoses Pirita tee 12 maja müügiga. Notariaalsele volitusele kirjutab alla EUL president.
  Otsus: volitada Toomas Kleesmenti esindama Eesti Ujumisliitu 4. aprillil 2013. a. Pirita tee 12 maja ostu-müügi lepingu notariaalsel allkirjastamisel.
  Otsus: ostu-müügi leping edastada juhatuse liikmetele.

  2. EUL kutsekomisjoni juurde kujundujumise alakomisjoni kinnitamine
  Otsus: moodustada EUL kutsekomisjoni juurde kujundujumise alakomisjon koosseisus Olga Pallo ja Rein Rebane.

  3. EUL finatsaruanne
  EUL raamatupidamises on sisse viidud korrastatud kontoplaan ning juhatuse poolt kinnitatud eelarve.
  Raamatupidamine on koostanud kokkuvõtte jaanuari ja veebruari kuludest-tuludest, mis on võrreldavad eelarvega.
  Juhatus tutvus perioodi jaanuar-veebruar 2013 tulude-kulude ja tulemi aruandega.
  Otsus: vaadata üle tulud-kulud ning kirjeldada tuludes eelmisest aastast ületulevad tulud.
  Otsus: kirjeldada OM kuludes sportlaste isiklike sponsorahade väljamaksed ühe reana.
  Toomas Kleesmenti peab hoidma kontrolli all sponsorrahade kohta arvete tegemist.

  4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest
  EUL juhatusel on kohustus kutsuda üldkoosolek kokku vähemalt kord aastas hiljemalt juunikuus.
  Koosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva.
  Kutses peab olema märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
  Kuna tegemist on aastakoosolekuga, siis on päevakorras traditsiooniliselt eelmise aasta tegevusaruanne, majandusaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne ning nende kinnitamine, käesoleva aasta tegevuskava kinnitamine, järgmise aasta liikmemaksude ja tuleva hooaja litsentsimaksude kinnitamine ning jooskva aasta eelarve kinnitamine.
  Juhatus tutvus 2012. aasta tegevuskava ülesehituse ja püstitatud tegevustega.
  Otsus: lisada tegevusaruandesse aruandeaasta tegevsukavas kirjeldatud tegevused.
  Tegevusest annavad aru ka komisjonide, töörühmade jne. esindajad.
  Otsus: anda revisjonikomisjonile ülesandeks koostada aruanne hiljemalt 15. aprilliks.
  Otsus: kutsuda üldkoosolek kokku 5. mail Nõmme ujulas (Vabaduse pst 156, Tallinn) algusega kell 12:00.
  Toomas Kleesmentil kontrollida revisjoni komisjoni liikmete ametiperioodi kehtivust ning uurida Kaupo Meieri käest vajalike muudatuste tegemist põhikirja.

  5. Jooksvad küsimused
  – MM-ile lähetamine
  Otsus: toetada erandkorras MM-ile sõitvaid B-normi täitnud ujujaid EUL MM-i eelarve piires kuni 75% ulatuses.
  Iga normitäitnud sportlase reaalse lähetamise otsustab EUL juhatus treenerite kogu juhatuse ettepanekul.
  – Koondiste teadusuuringud
  Riho Aljand tutvustas teadus-tugigrupi tegevusplaani: erinevad testimised, mõõtmised, tehnika filmimised, toitumine, vereanalüüsid ja kõikide tegevuste analüüs.