Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  17. jaanuar 2006. a. kell 17:45, Tallinnas

  Kohal: Indrek Sei, Aldo Suurväli, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.

  Päevakord:
  1. Noortespordirahade jaotuse kriteeriumid
  2. Uue klubi vastuvõtmine
  3. EUL 2006. aasta eelarve
  4. Juhatuse 2005. a. tegevusaruanne
  5. Jooksvad ja informatiivsed küsimused

  Noortespordirahade jaotuse kriteeriumid
  Urmas Jaamul on koostanud uued kriteeriumid, mille alusel jaotatakse klubidele noortespordiraha 2006. aastal.
  Tõnu Meijel märkis, et sellekohane ülesanne on tõesti U. Jaamulile antud eelmise aasta suvel Tartus toimunud Treenerite Kogu koosolekul, mida nimetatud koosoleku protokoll kahjuks ei kajasta. T. Meijeli arvates peaks kriteeriumid sisaldama ka täiskasvanute sportlaste tulemusi.
  Indrek Sei oli arvamusel, et kuna aasta juba käib, siis tagantjärgi reegleid muuta pole otstarbekas, sest ka klubid on arvestanud kehtivate kriteeriumitega.
  Gunnar Tõnningu arvates kehtivad kriteeriumid töötavad hästi ning ei leidnud uutes mingit erilist uudsust ning oli samuti arvamusel, et ei ole põhjust muuta.
  Aldo Suurväli märkis, et iga asja muutmisel tuleks põhjendada muutmise vajadust, tuua välja kehtiva süsteemi vead ja head küljed. Selliseid muutusi peaks arutama enne juhatust mõni komisjon või töögrupp. Samas tuleb tunnustada initsiatiivi.
  Indrek Sei võttis asja kokku selliselt, et tuleb täpsustada muutmise eesmärke ja viia uued kriteeriumid arutada Treenerite Kogusse.
  Juhatus otsustas jagada klubidele 2006. aastal noortespordiraha kehtivate kriteeriumite alusel ja suunata U. Jaamuli koostatud kriteeriumid Treenerite Kogule arutada. ? Poolt 5 häält.

  Uue klubi vastuvõtmine
  Nõutud avalduse, põhikirja koopia ja registriandmete väljatrüki on esitanud Hiiumaa klubi ?Hiiu Hüljes?.
  Juhatus otsustas võtta MTÜ Hiiu Hüljes Eesti Ujumisliidu liikmeks. ? Poolt 5 häält.

  EUL 2006. aasta eelarve
  Peasekretär Toomas Kleesment tutvustas 2006. aasta eelarve kujunemist ning andis ülevaate 2005. a. eelarve täitmisest.
  Juhatus otsustas anda treenerite kutsekoolituse ja litsentseerimise eelarve koostada KK juhile Kaja Haljastele. ? Poolt 5 häält.
  Juhatus otsustas moodustada 2006. aasta eelarve täiustamiseks töögrupi ning valis selle liikmeteks Indrek Sei, Toomas Kleesmenti, Aldo Suurvälja ja Tõnu Meijeli. ? Poolt 5 häält.
  Juhatus arutas põgusalt ka Üldkoosoleku toimumise aega ja leiti, et parim variant on korraldada see 12. märtsil

  Juhatuse 2005. a. tegevusaruanne
  Hiljemalt märtsis peab juhatus esitama üldkoosolekule ülevaate eelmise aasta tegevusest. Vaadati üle 2005. a. üldkoosolekul kinnitatud tegevuskava punktid.
  Aldo Suurväli palus kõigil juhatuse liikmetel vaadata eelmisesse aastasse ning tuletada meelde saavutused-kordasaatmised (Mitte sportlikud tulemused).
  Juhatus tõdes, et treenerite kutsekoolitusega seonduv on käivitunud ja töötab Kaja Haljaste juhtimisel korralikult.
  Läbi OM projekti on toimunud ka mitmed koolitused ujujatele (Kiivikas, Past, Viigimäe, Pertelson) ja viidud läbi spordimeditsiini päevad koos Rein Jalaku loenguga.
  Peab märkima, et Põhjamaade Ujumisföderatsiooni täisliikmelisuse poole pole erilisi edusamme. Soomlastega on püüdnud sel teemal ühendust võtta Tõnu Meijel ja Toomas Kleesment, kuid edutult.
  Töögrupp (Aldo Suurväli, Tõnu Meijel, Toomas Kleesment) täiendasid ja parandasid võistluste üldjuhendit.
  Põhikirja korrigeerimisega pole tegeletud.
  Põhjamaade juunioride meistrivõistluste läbiviimisesk Tallinas pole avaldust tehtud.
  Indrek Sei palus lisada, et 2005. a. jooksul on koostatud mitmeid sponsorprojekte ning mõned neist on hetkel teel täitumiseni.

  Jooksvad ja informatiivsed küsimused
  Eesti ujumise 95. aastapäeva tähistamisest
  On peetud läbirääkimisi ujumisringkonnas ja seoses sellega tehtud ettepanek mitte korraldada 95. aastapäeva üritust tagantjärele , vaid panna paika 100. juubeli toimumisaeg ja selle tähtpäeva korraldamise konkreetne tööplaan.
  Gunnar Tõnning arvas, et selle küsimuse peaks viima Üldkoosolekule, et kaasta kogu liikmeskonda selle tähtsa ürituse õnnestumisse.
  Indrek Sei tegi ettepanku hakata EUL eelarvest juba sellest aastast kogume selle ürituse korraldamiseks vahendeid.
  Tõnu Meijel leidis, et juba sel aastal võiks tellida ürituse logo, mida saab hakata kõikvõimalikes kohtades presenteerima, mis hoiab üritust pidevalt päevakorras. Samas tuleb moodustada töögrupp, kuhu kaasata aktiivsemaid inimesi liikmete hulgast.
  Juhatus otsustas eraldada 2006. aasta eelarves 15.000 krooni ürituse ?Eesti Ujumine 100? fondi. ? Poolt 5 häält.
  Ujumise aastaraamatu väljaandmine
  Juhatus leidis arutelus, et sellise raamatu väljaandmine on siiski vajalik.
  Juhatus otsustas välja anda Ujumise aastaraamat vastavalt EUL 2006. aasta eelarves nimetud summale. ? Poolt 5 häält.
  Juhatus otsustas kinnitada peatoimetajaks peasekretäri Toomas Kleesmenti. ? Poolt 5 häält.
  Võistluste üldjuhend.
  Aastaid on antud välja võistluste üldjuhendit, mis sisaldab meie ujumiselu reguleerivaid punkte. Kahjuks peab tõdema, et klubid, kellele see on adresseeritud ei kipu täitma seal kirjas olevaid nõudeid. Eriti võiks esile tõsta klubivahetusega seotud küsimusi ja maksmiste tähtaegu.
  Samas on näha, et klubid ei süvene ja ei ole üldjuhendit isegi lugenud. Tekib küsimus ? kas sellist dokumenti on üldse vaja toota ja sellepärast muretseda?
  Juhatus leidis siiski, et üldjuhendi väljaandmist tuleks jätkata. Aastamaksu tasumisel väljastada üldjuhend liikmetele ka paberkandjal.
  Juhatus arvas, et tuleb rohkem tegeleda liikmete suunamisega tutvuma ja lugema koduleheküljel olevat infot ja materjale ning teha järgmisel Treenerite kogul võimaluse korral kodulehekülje ja sael leiduva info kohta tutvustus.
  Eesti meistrivõistlused ja Kalev Spa
  Valminud on Kalev Spa ujulakompleks. Sealsele juhtkonnale on saadetud hinnapäring Eesti meistrivõistluste läbiviimise üürile. Kahjuks veel vastust ei ole. Asjaga hakkab kiireks minema, sest ajakirjandus juba tunneb huvi, et kus võistlused toimuvad, et planeerida oma puhkuseid.
  Mare Vierland tundes veidi lähemalt Kalev Spas toimuvat ja sealseid võimalusi arvas, et võistluste korraldamine kaalub siiski Tartu kasuks.
  Juhatus otsustas oodata Kalev Spa pakkumist veel 1 nädal. ? Poolt 5 häält.
  Vastasel korral toimuvad Eesti meistrivõistlused Tartus.
  Juhatus otsustas soodsa pakkumise puhul teha Kalev Spaga kohe ka sellekohane kirjalik leping. ? Poolt 5 häält.
  Koostöö Lufthansaga
  Hetkeseisust andis ülevaate Indrek Sei.
  Noorte MM ? normatiivid ja lähetamine
  Juhatus arutas nimetatud võistlustele lähetamist.
  Ettepanekuna Treenerite Kogule esitatakse normatiiviks hetke maailma edetabeli vastava vanuse 16. koht ning lähetada maksimaalselt 2 ujujat ja 1 treener. Kui normitäitjat ei tule, siis saata normile protsentuaalselt kõige lähemal olev(ad) ujuja(d). Kui normatiivi täidab 3 või enam sportlast, saadetakse MM-ile vaid kaks paremat.
  Oma finantseerimisel sõitvaid sportlasi normatiividega ei piirata.
  Selline lähetusvariant on ainulaadne ning ühekordne, mis on seotud täiesti uue võistlusega. Peale seda võistlust moodustuvad ka noorte MM-i normid vastavalt EUL-is kehtivatele kriteeriumitele.
  Siiri Põlluveer informeeris suvel Rootsis toimuvatest Põhjamaade noorema vanusrühma (P-90, T-92) võistlustest. Nimetatud võistluste kohta olevat infot antud Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel Islandil, kus Eesti koondise esindajaks oli Urmas Jaamul. Kahjuks ei ole U. Jaamul informeerinud sellest ei Treenerite Kogu juhatust ega sekretariaat.
  Juhatus otsustas esitada U. Jaamulile järelpärimine selle informatsiooni kohta. ? Poolt 5 häält.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 14. veebruaril 2006. a.

  Koosoleku juhataja                                /I. Sei/

  Koosoleku protokollija                           /T. Kleesment/