Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  14. juuni 2005. a., kell 18:00 Tallinnas

  Kohal: Rein Jalak, Siiri Põlliveer, Mare Vierland, Aldo Suurväli ning peatreeneri Tõnu Meijel, peasekretär Toomas Kleesment ja külalisena Margit Lipstuhl.

  Koosolekut juhatajaks valiti Indrek Sei.

  Päevakord:

  1. Uute liikmete vastuvõtmine
  2.
  Avalduse juhatusele
  3.
  Toetused uutele klubidele
  4.
  Arengukava
  5.
  Koondise kinnitamine MM-iks
  6.
  Universiaadi koondise kinnitamine
  7.
  Eesti Ujumisliidu 95. aastapäev
  8.
  Jooksvad küsimused

  Uute liikmete vastuvõtmine
  Ülevaate Vesiaeroobika Liidu tegevusest ja liikmetest andis nimetatud liidu esindaja M. Lipstuhl.
  M. Lipstuhl vastas ka mitmetele talle esitatud küsimustele EVA koolitussüsteemi, visiooni kohta.
  I. Sei tegi ettepaneku EVA-le saata Eesti Ujumisliitu oma liidu presentatsioon või lahtiseletatud nägemus, mis sisaldaks struktuuri ja vastust küsimusele, miks on vesiaeroobika lahustunud kahe spordiala liidu vahel.

  Avalduse juhatusele
  Juhatusele on laekunud kaks avaldust.
  Pärnu Ujumisklubi Raba palub jätta tema endine liikmemaks (1000 krooni) muutmata. I. Sei: Liikmemaksu suuruse kinnitab liikmete üldkoosolek, kes kinnitas 2006. aasta liikmemaksuks kõikidele liikmetele võrdselt 2000 krooni ja selle muutmine ei kuulu juhatuse pädevusse.
  A. Suurväli on esitanud avalduse arvata ta välja kutsekomisjoni koosseisust seoses suure töökoormusega põhitöökohal.
  A. Suurväli selgitas, et ametit vastuvõttes ei olnud selgust vajaminevast ajakulust. Asi on siiski käima lükatud ning seda peaks edaspidi juhtima inimene, kellel on selleks reaalselt aega. Oma teadmistega lubas A. Suurväli olla koosseisuväline nõustaja.
  S. Põlluveer leidis, et komisjoni ei tööta, paljud liikmed pole käinud koosolekutel kordagi. Komisjoni esimehe kohale pakkus ta välja Kaja Haljastet ning kogu komisjoni ümberformeerimist.
  I. Sei tegi ettepaneku panna A. Suurväljale ülesandeks kutsuda kokku komisjoni koosolek ja anda oma amet edasi aktiivsemale liikmele.
  T. Meijel viitas vajalikkusele sõlmida komisjoni liikmetega siiski lepingud.
  A. Suurväli nõustus talle pandud ülesandega.

  Toetused uutele klubidele
  Traditsiooniliselt on eraldatud alaliidu noortespordiraha reservist 5.000 kroonine toetus uutele, liiduga liitunud klubidele.
  Ettepanek eraldada sellised toetused SK Shark, SK Kuldkinnas, MTÜ Viimsi SPA.
  Otsus: eraldada eelpool nimetatud toetused eelarve reservist. 5 poolthäält.

  Eesti Ujumisliidu arengukava
  Sekretariaati on laekunud ettepanekud arengukava täisutadmiseks S. Põlluveerilt ja T. Meijelilt.
  S. Põlluveer leidis, et üldjoontes on arengukava hästi koostatud, kuid kaua on räägitud koolikohustusliku ujumise toomisest ujumisliidu alla, kuid seda pole toimunud. Igasse kooliujulasse peaks saama tunde andma ujumistreeneri.
  T. Meijel leidis, et see võtab kooliõpetajatelt ära töö, kuid neilt võiks nõuda kutsetunnistuse olemasolu.
  A. Suurvälja arvates võiks seda nõuda koostöös Haridusministeeriumiga.
  I. Sei arvas, et see nõue tuleks kõigile arusaadavalt formuleerida. Kutsenõudele saaks me vastupakkuda koolitust. Sellise sisuga projekt tuleb valmiskirjutada ning sellega võiks tegeleda Kaja Haljaste, kuna on sellega seotud olnud ja ise ka koolitajana ametis. Selle poolt oli 5 juhatuse liiget.

  Koondise kinnitamine MM-iks
  Montreali MM-ile on A-normatiivi ainsana täitnud Triin Aljand. Koos temaga lähetab EUL Montreali treener Riho Aljandi ja massöör Kristi Singi.
  B-normatiivi täitjatest on kinnitanud oma osavõtust Aleksandr Baldin, Berit Aljand ja Roman Krõlov, kes tasuvad oma kulud ise. Kaasa sõidab ka dr. Rein Jalak, kelle majutuskulud katab EUL FINA toetusest.
  Lahtine on hetkel B-normatiivi täitnud Jana Kolukanova osalemine. Samuti üritab B-normatiivi Andres Olvik ja Danil Haustov. Jane Treppil on B-normatiiv küll täidetud, kuid esialgu segab vigastus.
  FINA kongressile osaleb EUL president Indrek Sei.
  Ettepanek juhatusele on kinnitada MM-koondis järgmises koosseisus:
  Triin Aljand, Berit Aljand, Aleksandr Baldin, Roman Krõlov, Riho Aljand, Kristi Singi, Rein Jalak, Jane Trepp, Jana Kolukanova ning B-normatiivi täitmisel ka Andres Olvik ja Dani Haustov.
  Otsus: kinnitada koondis koosseisus 5 sportlast, treener, massöör ja president ning anda võimalus liituda normi täitnud sportlastel koondisega kuni 30. juunini.
  Ettepanek on tasuda Rein Jalaku majutuskulud FINA toetusest ning toetada erandkorras B-normatiivdega inimeste majutusklulusid samast allikast a 10.000 krooni. Ettepanekut ei arutatud.

  Universiaadi koondise kinnitamine
  Osalemissoovist on teatanud 10 sportlast. Maria Albert ja Jana kolukanova on täitnud EUL poolt püstitatud A-normatiivi. Ühe inimese kulud on 14.000 krooni.
  Ettepanek toetada EUL eelarvest a 7.000 krooniga Jana Kolukanova ja Maria Alberti osalemist Universiaadil. Sama palju tasub omaltpoolt EASL.
  Ettepanek: lähetada võistlustele treener Tiit-Urmas Reiter ning tasuda tema kulud EUL eelarvest 14.000 krooni ulatuses.
  Ettepanek toetada Vladimir Labzini osalemist Universiaadil OM EVP vahendistest 14.000 krooni ulatuses.
  Teised kandidaadid on osalmiskulude suurusest teavitatud ja nende toetus OM projektist oleneb klubide enda panusest ja sportlikust tasemest.
  Otsus: 5 poolt häält kinnitada ettepanek.

  Eesti Ujumisliidu 95. aastapäev
  Otsustati tähistada. Sekretariaadile anti ülesanne uurida hindu, võimalusi ja teiste alaliitude kogemusi.

  Jooksvad küsimused
  -Sponsorprejektid
  Indrek Sei tutvustas oma nägemust sponsorprojekti ülesehitusest, millest üks osa oleks ujumisõpetus, koostöö koolidega ja rahvasport, mis hõlmab kõige suurema kontingendi. Seda saaks teha viies ujulas korraldatava ujumispäevaga, mis kajastuks ka teles ja hõlmaks ujumisõpet, vetelpäästet, ujumisveterane, profitreenerite näpunäiteid ja med. nõuandeid. See osa tagab kõige suurema massi, mis on sponsoritele huvitav.
  Teise osana kogu projektis peaks olema klubi- ja sooritussport, kus on olemas juba tegelejate motiveeritus.
  Kolmanda sambana näeb ta tippsporti, kus saab meediaga rääkida läbi tulemuste, mis on PR ilma kulutusteta.
  Lõppeesmärgiks saab olla projekti kui terviku müük ja sellest saadav tulu läheb tippspordi toetuseks.
  Samuti näeb Indrek Sei tuluallikana koolitust, mida tuleb arendada ka teiste eesmärkide saavutamiseks.
  Ujumisliidu juhatus otsustas võtta Avo Leokile eraldatud toetus siiski eelarve reservist, mitte koolitustuludest.

  Järgmine juhatuse koosolek toimub 6. septembril 2005. a.

  Koosoleku juhataja                                     /I. Sei/

  Protokollija                                                   /T. Kleesment/