Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  14. veebruar 2006. a., Tallinnas, Liivalaia 8

  Kohal viibisid: Indrek Sei, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja Aldo Suurväli ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.

  PÄEVAKORD:
  Olukorrast meie baasides ja teistes ujulates
  Reedel, 10. veebruaril kohtusid Kalev Spa ja Spordiselts Kalevi juhtidega Indrek Sei ja Toomas Kleesment. Juhatusele edastati informatsiooni eelkokkulepetest koondise laagrite läbiviimise võimalustest ning võimaliku koostööprojekti käivitamisest.
  Olukorrast vabariigi ujulates ja sellest tulenevatest muredest rääkis Gunnar Tõnning.
  Gunnar Tõnning leidis, et ujulate ehitamisega ja selle finantseerimisega seotud ebanormaalset olukorda tuleks tutvustada EOK-le, et leida sealt koostööpartner nende probleemide laiemale tutvustamisele.
  Probleemiks on baaside ehituse finantseerimine ja hilisem majandamine. Kahjuks kuuluvad ujulaid juhtivatesse nõukogudes vaid poliitikud ja ärimehed, kuid ujula rajamisele kaasaaidanud riigi poolt peaks sinna kuuluma ka spordiinimene või pedagoog. Ujulate projekteerimisel ja ehitamisel tuuakse põhi argumendiks sotsiaalne pool, kuid baasi valmimisel saab sellest äriühing.
  Gunnar Tõnningu ettepanekul tuleks alustada tööd, et nelja aasta pärast, Eesti Ujumise 100. aastapäevaks peaks olema Tallinnas sportlik vabariigi esindusujula.
  Eesti Ujumisliit on nõus andma konsultatsioone ja nõuandeid nii projekteerimisel kui ka hilisema majandamise küsimustes.
  Aldo Suurvälja ettepanekul saaks selle küsimusega tõhusalt edasi liikuda vastava töökomisjoni loomisega.
  Tallinna linnale peaks selgitama ühe korraliku ujula ehitamise vajadust mitme väikse ja väheste võimalustega ujula asemel.

  Toetuse määramine uuele klubile
  Eesti Ujumisliidus on olnud heaks tavaks toetada uut klubi, kes osaleb noortesarjas 5.000 kroonise tegevus- või starditoetusega.
  Ettepanek on eraldada nimetatud toetus Hiiumaa klubile Hiiu Hüljes.
  Juhatus otsustas eraldada klubile Hiiu Hüljes ühekordne tegevustoetus 5.000 krooni. ? 5 poolt häält.

  2006. a. mitteriiklike stipendiumite kinnitamine
  Vormikohased avaldused on esitanud sportlaste stipendiumitele 13 sportlast, 1 treener, 1 massöör, 1 võistluste peakohtunik, 1 võistluste peasekretär ja 1 aastaraamatu koostaja.
  Juhatus otsustas kinnitada järgmised sportlaste stipendiumid treeningtingimuste parandamiseks:
  Martti Aljand 15.000 krooni
  Triin Aljand 10.000 krooni
  Aleksandr Baldin 10.000 krooni
  Jelena Petrova 7.000 krooni
  Natalia Hissamutdinova 5.000 krooni
  Martin Liivamägi 5.000 krooni
  Jane Trepp 5.000 krooni
  Elina Partõka 5.000 krooni
  Danil Haustov 5.000 krooni
  Jana Kolukanova 3.000 krooni
  Kätlin Tõnning 1.000 krooni
  Sten Indrikson 1.000 krooni
  Bruno Nopponen 1.000 krooni
  Nimetatud stipendiumid välja maksta 2006. a. I kvartali jooksul.
  Juhatus otustas kinnitada järgmine treeneri stipendium töö paremaks korraldamiseks:
  Heidi Kaasik 3.000 krooni
  Nimetatud stipendiumid välja maksta 2006. a. I kvartali jooksul.
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine võistluste peakohtuniku stipendium:
  Tiit-Urmas Reiter 20.000 krooni
  Nimetatud stipendiumid välja maksta 2006. a. I kvartali jooksul.
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine võistluste peasekretäri stipendium:
  Tiiu Raud 10.000 krooni
  Nimetatud stipendiumid välja maksta 2006. a. I kvartali jooksul.
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine massööri stipendium:
  Kristi Singi 13.000
  Nimetatud stipendiumid välja maksta kahes võrdses osas: 2006. a. I kvartali jooksul ja III kvartali jooksul.
  Juhatus otsustas kinnitada järgmine aastaraamatu koostaja stipendium:
  Toomas Kleesment 10.000
  Nimetatud stipendium välja maksta 2006. a. I poolaasta jooksul.
  Kõik otsused võeti vastu 5 poolt häälega.

  EUL 2006. aasta eelarve
  Arutati 2006. a. eelarve projekti. Küsimuse all oli koolitustegevusega teenitud raha paigutamine eelarvesse.
  Indrek Sei tegi ettepaneku jätta need vahendid EUL reservi.
  Aldo Suurväli tegi ettepaneku anda need vahendid kutsekomisjoni kasutusse.
  Indrek Sei põhjendas vahendite reservi jätmist vajadusega kasutada neid EUL 4 aasta arengukava koostamisel, ettenägematute kulude katmisel (sponsorlepingute sõlmimised, esinduskulud).
  Juhatus otsustas jätta koolitustegevusega teenitud vahendid EUL eelarves reservi ? 4 poolt häält. Vastu 1 ? Aldo Suurväli.

  EUL Üldkoosoleku kokkukutsumine
  Ettepanek on kutsuda EUL Üldkoosolek kokku 12. märtsil algusega kell 12:00, aadressil Pärnu mnt. 555, Peoleo konverentsi keskuses.
  Gunnar Tõnning tegi ettepaneku lisada kutsesse sõnavõttude kestvused ja paluda teatada liikmetel oma pikkadest sõnavõttudest ja nende teemadest Eesti Ujumisliitu hiljemalt 8. märtsiks, et juhatus saaks tekkivatele küsimustele paremini ette valmistada.

  Pärnu UK Raba avaldus
  Kirjalik avaldus ei olnud juhatuse koosoleku toimumise ajaks laekunud EUL sekretariaati ja seega küsimust ei arutatud.

  Jooksvad ja informatiivsed küsimused
  U. Jaamul edastas kirjaliku informatsioonia ja oma kommentaarid arupärimise kohta Põhjamaade noorte võistluste kohta.
  Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustas anda hr. Urmas Jaamulile kirjalik vastus.
  Peasekretär Toomas Kleesment on saanud juba korraldajatelt Rootsist täpsemat infot, siis on see ka edastatud Treenerite Kogu juhatusele.
  Ülevaate Baltimaade meistrivõistlustest andis peatreener hr. Tõnu Meijel ja Balti noorte matshist tegi kokkuvõtte delegatsiooni juht pr. Siiri Põlluveer, kes leidis, et võistkonnal võiksid järgmine kord olla vähemalt ühesugused spordisärgid ning tegi ettepaneku täita ära kõik alad, arvestades 10+10 sportlasega.
  Tõnu Meijel tõi negatiivsena välja, et ühel sportlasel olid ebakorrektne reisidokument. Samas võistles koondis hästi, mis lubab vargsi hakata mõtlema teatevõistkondade väljaviimist OM-ile.
  Ka Gunnar Tõnning toetas mõtet teha sellistele võistlustele võistkonna särgid.
  Indrek Sei tundis muret Arenaga venima hakanud koostööprojekti pärast ning tegi ettepaneku seda kindlasti kiirendada, võttes selle oma personaalse tähelepanu alla.

  Koosoleku juhataja                                  /I. Sei/

  Protokollija                                            /T. Kleesment/