Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  12. aprill 2005. a. Tallinnas, Liivalaia 8

  Kohal: Siiri Põlluveer, Mare Vierland, Rein Jalak, Indrek Sei ja Aldo Suurväli ning peasekretär Toomas Kleesment ja peatreener Tõnu Meijel.

  Indrek Sei tegi ettepaneku vahetada päevakorra projektis omavahel punktid 1. ja 2. ning määrata koosoleku lõpetamise ajaks 20:15. Poolt 5 häält.

  Päevakord:
  Juhatuse liikmete nägemus tööst juhatuses
  Indrek Sei esitas oma nägemuse oma osast juhatuse töös.
  Ta näeb Eesti ujumist püramiidina, kus I tasand hõlmab tervisesporti, ujumisõpetust ja tööd koolidega, II tasandi moodustab saavutussport noortest vanadeni ning töö klubidega, III tasand on rahvusvahelise taseme tippsport.
  Ujumise vastu on rahval huvi ja ka soov seda harrastada olemas. Kuna riigi abi on olnud seni lahja, peaks ujumisliit algatama sellelaadseid projekte. Klubide tasandil tuleks kaasata kindlasti lapsevanemaid. Sponsoritele saame esialgu pakkuda vaid massi. Ujulad on olemas.
  Püramiidisüsteem on üks tervik, kus üks tasand täiendab teist ja kõik on omavahel seotud. Oma rollina näeb I. Sei suhtlemist sponsoritega, projektide esitamine äriringkondadele, fondidele, ministeeriumitele jne.
  Rein Jalak näeb oma rolli tehes ettepanekuid juhatuse töö tõhustamiseks. Iga päevakorrapunkt peab jõudma otsuseni. Konkreetse punkti arutelul peab jääma teema piiresse. Juhatus peaks määrama tähtsamate tegevussuundade eest vastutavad inimesed. Tegevussuundadena näeb R. Jalak järgmisi valdkondi: rahvuskoondised, noortesport, rahvasport, treeningmetoodika, kirjastamine, sponsorid, treenerite koolitus, meediasuhted.
  Siiri Põlluveer näeb oma osa treenerite probleemide toomises juhatusse, koondise ja normatiivide koostamises ja võistluste korraldamises. Ebapiisav on ka seni olnud just maaklubide nõustamine. On valmis olema abiks A. Suurväljale kutsekvalifikatsiooni küsimustes.
  Mare Vierland tõdes, et sponsorite otsimine on väga raske ülesanne. Ühe osana, millega püüab tegeleda ja aidata meie alaarengut on kohtunike kogu taasmoodustamine ja tööshoidmine. Leiab, et suurematel võistlustel peaks olema kindlad kohtunikud, kes on objektiivsed ja saanud vastava koolituse.
  M. Vierland näeb ka aastaraamatu väljaandmise vajadust.
  Aldo Suurväli näeb oma osana jätkuvalt juriidilist poolt ja seadust järgimist otsuste tegemisel. Teiseks ülesandeks on kutsekomisjoni esimehe roll.
  I. Sei tegi ettepaneku enne kui minna juhatuse esimehe ehk presidendi valimisele valida koosoleku juhatajaks R. Jalak.
  EUL juhatus valis 4 poolthäälega koosoleku juhatajaks R. Jalaku.

  Juhatuse esimehe ehk presidendi valimine
  R. Jalak tegi ettepanku korraldada kinnine hääletus ja valida häältelugejaks T. Meijel.
  Kinnisel hääletusel sai I. Sei 4 ja R. Jalak 1 poolthääle, seega on Indrek Sei valitud Eesti Ujumisliidu presidendiks.

  Kandidaadi esitamine EOK esindajate kogusse
  R. Jalak tegi koosolekule ettepanku esitada EOK esindajate kogusse I. Sei.
  Nelja poolt poolthäälega (1 erapooletu) otsustati esitada EOK esindajate kogusse I. Sei.

  Elektroonilise ajavõtusüsteemi ladustamine
  Arutati erinevaid variante ? TOPi ujula, Kalevi ujula, Keila ujula.
  I. Sei uurib ladustamisvõimalust oma firma hoones Pärnu maanteel ja T. Kleesment uurib võimalusi Kalevi spordihallis. Info võimaluste kohta peab laekuma EUL sekretariaati 2 nädala jooksul.

  Juhatuse koosolekute 2005. a. toimumise kava kinnitamine
  I. Sei tegi ettepaneku koguneda vähemalt sel aastal kord kuus, sest pidevat jälgimist vajavad finantsküsimused ja vastutusalade täitmised.
  R. Jalak tegi ettepaneku määrata kindlaks esialgu 2 järgmise koosoleku ajad.
  Otsus: ühehäälselt kinnitada järgmiste koosolekute toimumiseks 18. mai ja 14. juuni.

  Noortesarja finaali toimumise kuupäeva kinnitamine
  I. Sei tegi ettepanku korraldada see Eesti-Soome maavõistluse raames. See ettepanek ei leidnud toetust, kuna võistluste iseloom on väga erinev ja laste hulk noortesarja finaalis on liiga suur.
  Otsus: ühehäälselt kinnitati Noortesarja finaali toimumise ajaks 2. juuni.

  Ületundide tasustamine peasekretärile
  A. Suurväli tegi ettepanku lähtuvalt seadusest tasustada peasekretäri ületöötunnid, mis tekkisid seoses kutsekomisjoni koosolekuga.
  M. Vierland märkis samas, et ka võistluste läbiviimisega tekivad peasekretäril ületunnid, mis on seotud just elektroonilise ajavõtusüsteemi teenusega ning tuleks samuti tasustada.
  R. Jalak tegi ettepaneku moodustada tüki ehk teenuse hind.
  Otsustati, et peasekretär teeb kalkulatsiooni aasta lõikes ja esitab selle järgmisele koosolekule.
  Otsus: 5 poolthäälega otsustati kutsekomisjoni koosolekuga tekkinud 3 ületundi maksta peasekretärile välja eelarve reservist.

  Laenu andmine liikmetele
  Teema võttis üles peatreener T. Meijel. Probleem on selles, et tihti peab ujumisliit kandma varakult vastavalt klubide soovidele suuri kulutusi, seoses võistlussõitude ja laagritega. Kahjuks ei pea klubid (vahest ka põhjendatult) kinni arvel kirjeldatud maksmistähtaegadest. On olnud juhuseid kui mõni liige on ujumisliidule võlgu olnud mitmeid kuid kümneid tuhandeid kroone. Ta tegi ettepanku leppida klubidega kokku kindlas protsendis ja tagasimaksmise tähtajas.
  A. Suurväli märkis, et laenuandmine ei ole põhikirjaga (seadusega) kooskõlas ning laenamisega ei nõustu.
  Arutati tähtajalise laenu andmist ja lepinguga kinnitatud viiviste rakendamist ning viiviste kinnihoidmist klubidele makstavatest toetustest.
  I. Sei tegi ettepaneku rakendada viivise protsenti iga järgnevast eraldusest kinni pidades kulupõhiselt ja lepingu alusel.
  R. Jalak palus ettepanekut täiendada klausliga ?kui see ei lähe vastuollu seadustega?.
  Otsus: Ettepaneku ja täienduse poolt oli 3 juhatuse liiget, 1 erapooletu (R. Jalak) ja vastu oli A. Suurväli.

  2004. a. rekordite toetused klubidele
  2004. aastal püstitati 16 Eesti täiskasvanute rekordit, mis teeb eelarves ettenähtud 48.000 krooni puhul rekordi hinnaks 3.000 krooni.
  Ettepanek kinnitada järgmised tippsporditoetuse eraldused järgnevatele klubidele:
  Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskool 26.250 krooni
  Keila Swimclub 12.750 krooni
  TOPi Ujumisklubi 3.000 krooni
  Spordiklubi Lootos 3.000 krooni
  Spordiklubi Garant 3.000 krooni
  I. Sei leidis, et eraldatav toetus peaks kindlasti jõudma sportlaseni, kelle saavutuse eest summa on moodustunud, väärtustades sellega sportlase saavutust.
  T. Kleesment tegi ettepaneku ka selle toetuse eraldamisel koostada klubi ja alaliidu vaheline leping, kus saab kirjeldada milliseid kulutusi ja kellele saab sellest toetusest teha.
  T. Meijel arvas, et klubid kulutavad niikuinii enim vahendeid nendele sportlastele, kes selle raha sisse toovad ehk see kulutatakse just nendele, kes selle on klubile teeninud.
  A. Suurväli märkis, et kuna hetkel kehtiv põhimõte on eelmise juhatuse poolt kinnitatud, liikmetele teada ning kõik on sellise korraga ka arvestanud, siis hooaja keskel seda muuta ei ole liikmete suhtes korrektne ja õiglane (liikmetel peab olema kindlus, et juhatuse kehtestatud korrad ka mõistliku aja püsivad). Aruteluga võib edasi minna, et järgmisteks aastateks koostada süsteem, mille alusel jõuab toetus võimalikult rohkemas ulatuses otse sportlaseni.
  M. Vierland arvas, et kolmepoolne leping kindlasti distsiplineerib klubi eraldama toetust selle väljateeninud sportlasele.
  Otsus: 5 poolthäälega otsustati kinnitada esitatud jaotus ning koostada järgmiseks aastaks kolmepoolsed lepingud ? EUL-klubi-sportlane.

  Dopingukontrolli vormide ja kontrolli alla kuuluvate sportlaste kategooriate kinnitamine
  Eesti Antidopingukeskus (EADK) soovis saada infot meie OM EVP olevate sportlaste asukoha (treeningud, laagrid, võistlused) kohta.
  R. Jalak arvas, et kõik tiitlivõistlustel osalevad sportlased (ka noored) peaksid omama ja esitama tõendi keelatud aineid sisaldavate ravimite tarvitamise puhul.
  Asukoha ankeedi peaks esitama kõik, kes esindavad Eestit rahvusvahelistel võistlustel, ka perspektiivsed noored. Sportlane, kes tarvitab astma või koormusastma preparaate peab vastava tõendi esitama ka osaledes Eesti meistrivõistlustel.
  T. Kleesment ja R. Jalak lubasid konsulteerida EADK tegevjuhi Monika Viigimäega, kas lisaks astma või koormusastma preparaatidele on veel keelatud aineid sisaldavaid arstimeid, mille kohta nõuda arstitõendit. Tõnu Meijel koostab huvipakkuvate sportlaste nimekirja.
  Otsus: 5 poolthäälega otsustati nõuda koostatavas nimekirjas olevatelt sportlastelt asukoha ankeedi täitmist ning keelatud preparaatide kasutamisel ravimitena vastava tõendi omamist ja esitamist ka Eesti meistrivõistlustel ning kes ei ole esitanud nõutud ankeeti ei oma õigust osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

  Eesti meistrivõistluste toimumine
  Arutati Oleg Labzini esitatud palvet kaaluda Eesti meistrivõistluste nihutamist kalendris seoses Jaanipäevaga ja eksamitega koolides.
  Otsus: 5 poolthäälega otsustati Eesti meistrivõistluste toimumisaega mitte muuta.

  OM EVP hetkeseisust
  T. Meijel andis lühiülevaate OM EVP hetkeseisust. Finantsidega ollakse graafikus. On ka Kulka toetusi. Kõik koondise liikmed on osalenud kevad ÕTK-del erinevates baasides.
  Projekt omab kõikide koondise kandidaatide 2-aasta plaane ja eesmärke ning 4-aasta perspektiivplaane, mis kuuluvad aja möödudes korrigeerimisele. Peatreener leidis, et JEM-il on olemas medalivõimalus.
  Koondise liikmete treeneritega toimuvad regulaarsed kohtumised.
  Indrek Sei leidis, et tiitlivõistluste B-normatiiviga sportlased peaks pigem suunama nende tasemele rohkem vastavatele võistlustele. Tiitlivõistluste puhul tuleks kaaluda lähetatavate tegelikku taset ja määrata erinevaid kriteeriume erinevate tasemega võistlustele.
  Miinused: kesine eesmärgipüstitus ehk OM-projektis osalevatele ujujatele mittekohaselt madalad eesmärgid.

  2005. aasta eelarve
  Toomas Kleesment esitas 2005. aasta I kvartali eelarvetäitmise. Üldiselt on läinud kõik kulutused vastavalt planeeritule, välja arvatud bürookulu, kus ülekulu on tekitanud peatreenerile soetatud arvuti ja rikkis ning amortiseerunud printeri asemele uue soetamine.

  Euroopa Noorte Olümpiafestivali koondise kinnitamine
  Siiri Põlluveeri tegi ettepaneku kinnitada Euroopa Noorte Olümpiafestivali koondis. Koondis on kindel ja normitäitmine lõppenud. Treenerite Kogu juhatus kinnitas oma koosolekul koondise järgmises koosseisus:
  Kätlin Tõnning (Ujumise Spordiklubi), Erika Tuvike, Liina Laul (mõlemad Tallinna Kalevi Ujumisklubi), Merle Liivand (TOPi Ujumisklubi), Andrei Motashnjov, Vadim Romanov (mõlemad Kohtla-Järve NRK), Johan Rohtla, Denis Solonin (mõlemad Tallinna Kalevi Ujumisklubi). Treenerid Monika Tõnning ja Bruno Nopponen.
  Kui keegi nimetatud sportlastest peaks haiguse, vigastuse või mõnel muul põhjusel võistkonnast välja kukkuma on esimene varu Sten Indrikson (Kalevi Ujumiskool).
  Otsus: 5 poolthäälega kinnitati esitatud koondise koosseis.

  Arengukava 2003-2006
  Otsus: 5 poolthäälega otsustati aja puudusel EUL Arengukava puudutav arutelu edasi lükata järgmisele koosolekule.

  Koosolek lõppes 20:50.

  Koosoleku juhataja                                                        /R. Jalak/

  Protokollija                                                                     /T. Kleesment/