Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL JUHATUSE KOOSOLEK
  12. veebruar 2008. a., kell 17:30, Kaabli 3

  Kohal: Indrek Sei, Gunnar Tõnning, Sergei Mihhailov, Siiri Põlluveer ja Mare Vierland ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment.

  Päevakord:

  1. ?ldkoosoleku kokkukutsumine
  Põhikirja järgselt peab juhatus kokku kutsuma üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas ja mitte hiljem kui märtsikuus.
  Arutuse käigus leiti, et arvestada tuleks erinevate aspektidega.
  Kas raamatupidaja on jõudnud kokku panna eelmise aasta majandus aruande?
  Kas revisjonikomisjon on jõudnud läbi viia 2007. a. dokumentide revisjoni.
  Millal on koolivaheaeg?
  Otsus: Kutsuda EUL üldkoosolek kokku 29. märtsil 2008. a., kell 13:00, Nõmme ujulas (Vabaduse pst. 156, Tallinn). Poolt 5 häält.

  2. Stipendiumite kinnitamine
  Vastavalt 9. jaanuril 2008. a. EUL koduleheküljel välja kuulutatud stipendiumi konkursile laekus EUL sekretariaati järgmised avaldused:
  11 sportlaste stipendumile
  1 võistluste peakohtuniku stipendiumile
  1 võistluste peasekretäri stipendiumile
  1 treeneri stipendiumile
  1 aastaraamatu koostaja stipendiumile
  1 elektroonilise ajavõtusüsteemi operaatori stipendiumile
  1 edetabelite koostaja stipendiumile

  Ettepanek:
   

  Kinnitada järgmised sportalste stipendiumid:

  1 x 38.500 krooni 1 x 34.500 krooni; 1 x 12.500 krooni; 2 x 10.000 krooni; 1 x 5.000 krooni; 1 x 3.5001, 1 x 2.000 krooni; 3 x 1.000 krooni.
  Kinnitada järgmine treeneri stipendium:
  1 x 9.000 krooni
  Kinnitada järgmine võistluste peakohtuniku stipendium:
  1 x 30.000 krooni. Välja maksta poolaastate kaupa.
  Kinnitada järgmine võistluste peasekretäri stipendium:
  1 x 12.000 krooni. Välja maksta poolaastate kaupa.
  Kinnitada järgmine I kvartali massööri stipendium:
  1 x 6.000 krooni
  Kinnitada järgmine aastaraamatu koostaja stipendium:
  1 x 10.000 krooni
  Kinnitada järgmine ajavõtusüsteemi operaatori stipendium:
  1 x 12.000 krooni. Välja maksta kvartaalselt.
  Kinnitada järgmine edetabelite pidaja stipendium:
  1 x 12.000 krooni. Välja maksta kvartaalselt.
  Otsus: kinnitada nimetatud stipendiumid. Poolt 5 häält.

  3. Lisakonkursi välja kuulutamine treenerite stipendiumitele
  Kuulutada välja lisa stipendiumikonkurss III, IV ja V kategooria treeneritele enesetäiendamiseks ja osalemisteks koolitustel.
  Otsus: Kuulutada EUL koduleheküljel välja eelpool nimetatud stipendiumite konkurss. Avalduste laekumise tähtajaks kinnitati 23. veebruar 2008. a.
  Stipendiumid kinnitatakse elektroonilise hääletamise teel. Poolt 5 häält.

  4. 2008. a. noortespordirahade jaotus klubidele
  Tabel on valmis. Tulemused, osalused ja rekordid kokku loetud.
  Otsus: Kinnitada esitatud jaotus. 5 poolt.

  5. Spordikoolituse 2008. a.
  Käesoleval aastal lisatakase varem HTM-st tulnud spordikoolituse vahendid alaliidu noorterahade hulka ning need laekuvad KM-st. Kokku on see summa 2008. a. 2,108 miljonit.
  Alaliidul on kohustus vähemalt 1,23 miljonit suunata klubidele vastavalt alaliidus kehtivatele noorteraha jaotuse kriteeriumitele.
  Ülejäänud vahendid jäävad lepingu alusel alaliidule ühiste noorteprojektide läbiviimiseks.
  KM lepingu sõnastus: ?spordialaliidu poolt korraldatavate noorte ühisprojektide rahastamiseks?.
  Nendesse projektidesse võib nõusolekul ja võimalusel kaasata neid, kellele spordikooliutse komisjoni otsuste järgi olid need toetused nimeliselt määratud.
  Kuid seda mitte rohkem kui 468.000 krooni eest.
  Otsus: Pooldada treenerite kogu ettepanekut jagade see klubidele vastavalt HTM komisjoni 07.01.2008 tehtud otsusele ning juhatuse otsusele 08.01.2008, kuid seoses ministeeriumiga allkirjastatava lepingust tulenevatele muudele nõuetele, kuulub küsimus vajadusel ja enne allkirjastamist juhatuses uuesti läbivaatamisele. Poolt: 4, erapooletu 1 (Sei).

  6. Arengukava
  Riiklike vahendite eraldmise eelduseks on KM poolt esitatud alaliidu arengukava olemasolu nõue.
  Eelmine Ujumisliidu arenguva oli koostatud perioodiks 2003-2006. Nõue juhatusele on koostada ja panna kodulehele üles uus arengukava aastateks 2008-2011.
  Peasekretärile anti ülesanne töötada välja arengukava alused, kes esitab selle täiendusteks ja kinnitamiseks juhatusele.

  7. Eesti meistrivõistluste nimelised karikad
  Kutsuda kokku komisjon, kes esitaks kinnitamiseks EUL juhatusele Eesti meistrivõistlustel välja antavate nimeliste karikate nimekirja koos sinna juurde kuuluva biograafilise materjaliga iga isiku kohta, kelle nimeline karikas välja antakse.
  Otsus: Suunata nimeliste karikate kinnitamine treenerite kogu programmikomisjonile, kes võiks kaasata arutusse ka projektide esitajad (E. Lepik, S. Mihhailov). Poolt 5.

  8. Juhatuse liikme järelpärimised peatreener Tõnu Meijelile
            OM projekti 2007. a. aruanne personaalselt iga projektis osaleja kohta
  T. Meijel esitles nimelist OM EVP rahaliste kulutuste kokkuvõttet, mis on kooskõlastatud ka revisjonikomisjoni liikme pr. Kaja Aljandiga.
  G. Tõnning: selliseid rahalisi dokumente võib saata vaid juhatuse liikmetele ja treenerite juhatuse liikmetele. Klubide esidajatel on õigus saada personaalset informatsiooni nendelt valitud institutsioonidelt.
            Kuidas toimub Arena varustust jaotamine koondise liikmetele.
  T. Meijel andis ülevaate, kellele on jagatud ARENA varustust ja kui suures mahus.
  Alati ei ole küll kõiki suurusi ja suuri koondise koosseise ei suuda alaliit selle lepingu alusel kahjuks varustada ega riietada.

  9. Noortespordirahade punktides pikkade distantside väärtustamine
  S. Mihhailov teeb ettepaneku suurendada pikkadel distantsidel ujumise eest suuremaid osaluspunkte (nt. 3 asemel 3,3).
  G. Tõnning: punkti kasvatamine ei too harrastajaid juurde.
  T. Kleesment: selle ettepaneku võiks edastada nn. noorteraha jaotuse komisjonile.
  I. Sei: vägisi ei pane kedagi ujuma ja kindlasti tulevad siia mängu ka treeningvee mahu olemasolu jm. Kuid eelkõige on see valikute küsimus.
  S. Mihhailovi ettepanek ei leidnud poolehoidu.

  10. Ujumise arenguprogrammi välja töötamine
  S. Mihhailov. Juhatusel tuleb välja töötada programm, kuidas arendada Eesti ujumist alates algõpetusest kuni spordimeistrlikuse gruppideni.
  Juhatus leidis, et see ei ole alaliidu juhtkonna pädevuses. Treeningmahud ja spordimeisterlikuse gruppide jaotus on iga klubi enda teha.

  11. Informatiivsed küsimused
            Treenerite kogu juhatuse koosoleku info
  a) Esitati kinnitamiseks Baltimaade MV koondised.
  Sergei Mihhailov ei ole nõus, et Andres Ivanov on koondisest välja ja Erik Mik on sees, kuigi Andres on pikas ujulas mõlemal distantsil kiirem.
  Küsimus suunati tagasi treenerite kogu juhatusele täpsustamiseks.
  Otsustati kasutada traditsioonilist finantseerimise skeemi: peale Baltimaade meistrivõistlusi kompenseeritakse 20-ne enim punkte toonud sportlase ja 5 treeneri lähetuskulud.
  G. Tõnning: võtame esitatud võistkonna koosseisu teadmiseks, kuid ei kinnita. Otsustame võistkonna lähetamise hetkel.
  c) H. Ahoneni lubamine MM-ile jardist meetriujulasse tulemuse konverteerimisega.
  Otsus: H. Ahonenile ei anta sellise konverteerimisega võimalust osaleda lühiraja MM-il. Poolt 1 (Põlluveer), vastu 2 (Sei, Vierland), erapooletuid 2 (Tõnning, Mihhailov).
  d) Eesti MV-l välismaalaste osalemine.
  Otsustai mitte anda välismaalastele koha medaleid ning käsitleda neid kui väljaspool võistlust osalejaid. Startida saavad nad vahetuses, mis vastab nende ülesandmise ajale.
  Treenerite kogule tehti ettepanek kinnitada välismaalastele Eesti meistrivõistlustele pääsemise ajalised kriteeriumid.
            klubivahetuse kinnitamine
  M. Trjapitskina soovib siirduda Kalevi Ujumiskoolist Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubisse. Vastav avaldus on vormistatud korrektselt. Poolt 5 häält.

  Koosoleku juhataja                                   Indrek Sei

  Protokollija                                                  Toomas Kleesment

  Järgmine koosolek toimub 11. märtsil 2008. a.