Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek
  6. detsember 2005. a. kell 17:55, Tallinnas

  Kohal: Aldo Suurväli, Gunnar Tõnning, Siiri Põlluveer, Mare Vierland ja peasekretär Toomas Kleesment ning külalistena Riho Aljand ja Kaja Aljand.
  Hiljem saabus Indrek Sei.

  Koosoleku juhatajaks valiti Aldo Suurväli.

  Päevakord:
  1. Arupärimine Riho Aljandile ja revisjonikomisjoni liikmele Kaja Aljandile.
  2. EUL hooaja 2005/2006 võistluste üldjuhendi täiendamine
  3. 2005. aasta parimad sportlased ja treenerid
  4. Tervise korrasolekunõue sportlastele, esindajatele ja treeneritele
  5. Klubivahetused
  6. Muud küsimused

  Arupärimine Riho Aljandile ja revisjonikomisjoni liikmele Kaja Aljandile
  Vastavalt juhatuse erakorralise koosoleku otsusele 29.11.2005 kutsuti juhatuse koosolekule Riho Aljand ja revisjonikomisjoni liige Kaja Aljand, et pärida aru infolekke kohta, mis puudutab liidu rahalisi vahendeid.
  Arutelus selgus, et infoleket pole toimunud ja usaldust pole kuritarvitatud.
  Mare Vierland lisas, et igasuguse info edastamisel peab andma ka seletuse, miks asi just nii on. Samas arvas ta, et revisjonikomisjoni esimehel võiks siiski olla visuaalne juurdepääs alaliidu pangakontole.
  Riho Aljand tagastas kõigi juhatuse liikmete juuresolekul tema käes oleva alaliidu krediitkaardi, mis anti Aldo Suurvälja kätte hoiule.

  Koosoleku juhatamine anti üle Indrek Seile.

  EUL hooaja 2005/2006 võistluste üldjuhendi täiendamine
  Üldjuhendis on puudu mõned punktid, mida ei sätesta FINA reeglid. Seetõttu oleks vaja lisada sinna ka märge, et võistluste läbiviimisel kasutatakse ka LEN-i reegleid, mida ei reguleeri FINA seadused. Näitena võiks tuua võistlustel esitatavaid proteste ja nende käsitlemist.
  Sekretariaat oli ettevalmistanud kaks ettepanekut.
  Ettepanek 1: Lisada § XII UJUMISE VÕISTLUSMÄÄRUSED, p. 1. Meistrivõistlustel kohaldatakse peale käesoleva üldjuhendi ka FINA ja LEN ujumisüldreegleid.
  Esimene ettepanek ei leidnud peale arutelu ostustamist.
  Ettepanek 2: Lisada Üldjuhendisse eraldi peatükk, mis käsitleb proteste.
  ?1. Protest esitatakse kirjalikult referiile, näidates ära reegel, mille rikkumist vaidlustatakse ning mida protestiga taotletakse. 2. Protestiga koos tasutakse 500 kroonine deposiit. Deposiit tagastatakse juhul kui þürii rahuldab esitatud protesti. 3. Protestide läbivaatamiseks koostatakse þürii, kuhu kuuluvad referii, alaliidu esindaja ja üks loositud, võistlustel osaleva klubi liige, eeldusel, et ei käsitleta selle klubi sportlasega seotud protesti. Kui loosi tahtel sattub þüriisse protesti esitanud klubi liige, sooritatakse kordusloos. Þürii teeb otsuse häälteenamusega.?
  Juhatus leidis, et see ettepanek tasub laiemat arutelu ning otsustas suunate see ettepanek arutusele Treenerite Kogu juhatusele ja paluda neilt ettepaneku vormis tagasisidet 2005. aasta lõpuks.

  2005. aasta parimad sportlased ja treenerid
  Otsustati anda parimate sportlaste valimise võimalus liikmetele.
  Sekretariaat saadab klubidele välja vastavad ankeedid, kus on märgitud sportlaste nimed (tähestikulises järjekorras) koos tulemustega.
  Gunnar Tõnning tegi ettepaneku, et klubidelt laekuv informatsioon võiks siiski jääda juhatusele spikriks lõpliku otsuse tegemisel.
  Ankeetide tagastamise tähtajaks määrati 15. detsember.

  Tervise korrasolekunõue sportlastele, esindajatele ja treeneritele
  Ettepanek 1: Nõuda kõikide väljasõitvate koondiste liikmetelt (sportlased, esindajad, treenerid) arsti tõendit nende vaimse ja füüsilise tervise kohta antud ülesannete täitmiseks.
  Otsustati välja jätta vaimset tervist puudutav.
  Juhatus arutati korrigeerida varasemalt parima ujuja treeneri esindajana lähetamise kinnitamise põhimõtet lisaklausliga, et kui tema sõitmine võimaldab eeldada tekkivaid lisakulutusi, siis kannab need kõne all olev isik või tal on õigus sõidust loobuda kui teistsugust otsustamist ei tingi objektiivsed probleemid.
  Juhatus otsustas hoida see ettepanek töös ning volitab Tõnu Meijelit viima see arutusse Treenerite Kogu juhatusse.
  Arutati ka vastavalt EOK ja EUL vahelisele lepingule nõuda alates 2006. aasta algusest liikmetelt kõikide vanuseklasside Eesti meistrivõistlustel osalejatelt (sportlastelt) arstitõendit nende tervisliku seisundi korrasoleku kohta.
  Klubidele tehti ülesandeks teatada sekretariaati nende sportlaste läbitud dispanseeringu või arstliku läbivaatuse kuupäevast ning kohast, kus nimetatud toiming läbi viidi.
  Eesti meistrivõistlustele ülesandmisel peab arstlik läbivaatus olema toimunud viimase 12 kuu jooksul.
  Noortesarja finaalis osalejate eest vastutab tervise eest klubi, keda sportlane esindab.
  Meisterujujad annavad vastavalt rahvusvahelistele reeglitele allkirja omavastutuse kohta.
  Ettepaneku poolt, koos laiendustega noortesarjale ja meisterujujatele hääletas 5 juhatuse liiget.

  Klubivahetused
  EUL sekretariaati on laekunud kaks avaldust klubivahetuseks.
  Danil Haustov soovib lahkuda Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskoolist ja asuda Kohtla-Järve Veespordiklubi liikmeks.
  Jegor Mastovitsh soovib lahkuda Spordiklubist Garant ja asuda Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskooli liikmeks.
  Klubivahetuse kinnitamisel laieneb mõlemale ujujale Üldjuhendi peatüki XVI (Klubivahetus) p. 7. ehk kuni kalendriaasta lõpuni toovad nad punkte siin kirjeldatud eelmisele klubile ning uus klubi ostab neile uue litsentsi, mille alusel ujuvad uue klubi eest alates 1. jaanuarist 2006. a.
  Juhatus otsustas kinnitada esitatud taotlused klubi vahetusteks. Poolt 5 häält.

  Muud küsimused
  Gunnar Tõnning:
  – koosolekute toimumised ajad;
  – riiklik ujumise algõpe, rahastamine (Gunnari kunagi tehtud projekt, mis tehti riiklikuks; tunnihind vajab tõstmist);
  – ujulad Eestis (kas ja kuidas sekkuda; vajakajäämine selles, et klubilt küsitakse tavakülastaja tunnihinda; põhimõte, ?laste tervis ja lapsed tänavalt ära?, unustatakse omaniku poolt hilisema toimimise käigus).

  Koosoleku juhataja                                 /I. Sei/

  Protokollija                                            /T. Kleesment/