Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  EUL juhatuse koosolek
  2. märts 2005. a., Tallinnas, Liivalaia 8

  Kohal viibisid: Toomas Saks, Riho Aljand, Gunnar Tõnning, Aldo Suurväli ja peasekretär Toomas Kleesment.

  Päevakord
  Üldkoosolek 6. märts 2005. a.
  Juhatus arutas üldkoosoleku läbiviimise tehnilisi ja juriidilisi küsimusi, arutades kõiki üldkoosolekul kavas olevaid päevakorra punkte ning üldkoosoleku läbiviimisega seotud kodukorda.
  Juhatus o
  tsustas, et üldkoosolekule tehakse ettepanek valida koosoleku juhatajaks president. Protokollijaks esitatakse A. Suurväli.
  Häältelugejateks tehakse ettepanek valida Heidi Kaasik ja T. Kleesment.
  Päevakorra punktide 1. ja 2. esitamiseks tehakse ettepanek anda a 5 minutit ja päevakorra punktiks 3. 10 minutit.
  T. Kleesmentile anti ülesandeks koostada juhatuse tegevuse kokkuvõte 2002-2005, mille esitab president sissejuhatuseks päevakorra punktile 4.
  Seoses sellega, et etteantud tähtajaliselt ei esitatud Eesti Ujumisliitu ühtegi revisjonikomisjoni liikmekandidaati, otsustas juhatus teha üldkoosolekul ettepanek minna üle auditeerimisele. Auditeermisega seoses teeme lepingu Audiitoribüroo U. Liivanurm OÜ-ga. (vannutatud auditor nr. 58.). Sellega seotud kulutuse 8.000 krooni tuleb kirjeldada EUL 2005. aasta eelarve kulude poolel.
  Tõdeti, et etteantud tähtajaks on korrektsed avaldused nõusolekuga kandideerida EUL juhatuse liikme kohale leakunud 7 inimeselt ? Rein Jalak, Raivo Olesk, Aldo Suurväli, Indrek Sei, Rein Nurk, Olav Lukin ja Aleksei Kargin.
  Juhatus otsustas 4 poolthäälega, paluda esitada antud kandidaatidel EUL sekretariaati CV-d. Sellest kandidaatidele teatamine tehti ülesandeks T. Kleesmentile.
  Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimise sissejuhatava punktina pannakse hääletusele esitatud valimisreglement. Poolt 3 häält, vastu 1 (A. Suurväli).
  Igale juhatuse liikmekandidaadile anda enda tutvustamiseks aega kuni 5 minutit.
  Juhatus otsustas esitada 2005. aasta tegevuskavasse järgmised ülesanded:
  a)
  treenerite koolitamine
  b)
  ujujate koolitamine (koondis)
  c)
  Põhjamaade ujumisföderatsiooni täisliikmeks saamine
  d)
  võistluste üldjuhendi täiendamine
  e)
  põhikirja korrigeerimine
  T. Kleesmentile tehti ülesandeks lisada iga nimetatud tegevuskava punktile ka seletus.
  Juhatus otsustas esitada Üldkoosolekule 2005. aasta eelarve projekt, kuhu teha juba selgunud parandus, seoses HTM spordikoolituse ülekuluga 31.000 ulatuses ning teha ettepanek jätta järele jäänud saldo jagamiseks uuele juhatusele. Kui see ei leia poolehoidu, teha järgmine ettepanek:
  Suunata pool saldost koolitusele ja pool panna stipendiumifondi.
  Juhatus arutas 2006. aasta liikme- ja litsentsitasusid. Arutuse all oli ettepanek kinnitada kõikidele liikmetele võrdne 2.000 krooni suurune liikmemaks.
  Teise ettepanekuna oli arutuse all siduda liikmemaks riigi noortespordi-rahadest saadava baastoetusega.
  A. Suurväli tegi ettepaneku kinnitada noortespordi baastoetust mitte-saavatele klubidele liikmemaksuks 1.000 krooni.
  Esimese ettepaneku poolt oli 3 häält, vastu 1 (A. Suurväli).
  Juhatus otsustas esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2.000 kroonine liikmemaks.
  Juhatus otsustas 4 poolthäälega, et kõik liikmemaksud, litsentsi-maksud ja võistluste stardimaksud makstakse liikmete poolt Eesti Ujumisliidule vaid läbi panga. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.
  Juhatus otsustas teha üldkoosolekule ettepanek anda sõnavõttudeks, mille sooviavaldused on koosoleku ajal kirjalikult esitatud sekretariaati koos märgitud teemaga kuni 5 minutit ja repliikideks kuni 3 minutit.
  Juhatus otsustas teha Treenerite kogule ettepanek korrigeerida ENOP-ile pääsunormatiive, järgides Eesti Ujumisliidus normatiivide kehtestamise tavasid ning esitada need juhatusele kinnitamiseks.
  President Toomas Saks tänas kõiki juhatuse liikmeid koostöö eest.

  Koosoleku juhataja                                           /T. Saks/

  Protokollija                                                     /T. Kleesment/