Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Eesti Ujumisliidu juhatuse erakorraline koosolek
  29. november 2005. a., kell 18:00 Tallinnas

  Kohal: Indrek Sei, Siiri Põlluveer, Mare Vierland, Aldo Suurväli ning peatreener Tõnu Meijel ja peasekretär Toomas Kleesment
  Puudus: Gunnar Tõnning (etteteatamisega)

  Päevakord
  1. Treenerite umbusaldusavaldus Aldo Suurväljale
  2. EUL sisemine suhtlemine
  3. Juhatuse otsuste avalikustamisest
  4. Koondiste kinnitamised
  5. Muud küsimused

  Treenerite umbusaldusavaldus Aldo Suurväljale
  18 ujumistreenerit on esitanud juhatusele umbusaldusavalduse Aldo Suurväljale.
  Nimetatud umbusaldus on esitatud ebakorrektselt ja sealt ei selgu otseselt , millistes Aldo Suurvälja tegematajätmistest on jutt.
  Samas esitas Aldo Suurväli avalduse taandumise kohta juhatuse liikmeks olekust. Aldo Suurväli pidas treenerite poolt esitatud umbusaldust piisavalt tõsiseks märguandeks.
  Tõnu Meijel seletas nimetatud umbusaldusavalduse tekkepõhjuseid.
  Indrek Sei tõdes, et Aldo Suurvälja tegemata jätmisi kutsekomisjoni juhina on juhatus arutanud ka oma varasematel koosolekutel ning juhtinud neile tähelepanu.
  Mare Vierland leidis, et tegelikult on umbusalduse põhjused ja probleemid saanud tänaseks lahenduse. Lepingud on sõlmitud enamuse kutsekomisjoni liikmetega ning töövõtulepingust tulenevad tasud kantakse üle homme, s.o. 30. novembril.
  Samas soovitas Mare Vierland Aldo Suurväljal siiski juhatuses jätkata.
  Indrek Sei kordas juba ka märtsikuisel üldkoosolekul öeldut, et esimene aasta on juhatuse töös kõige raskem ning tehtud tööst antakse aru korralisel üldkoosolekul, kus liikmetel on õigus anda hinnang juhatusele. President leidis, et umbusaldusvaldust Aldo Suurväljale võib võtta kui signaali kogu juhatuse tööle.
  Ka Indrek Sei tegi Aldo Suurväljale ettepaneku jätkata kuni järgmise aasta korralise üldkoosolekuni, kuigi Aldo Suurväli on võtnud seda treenerite pöördumist väga tõsiselt.

  EUL sisemine suhtlemine
  Taas kord tõstis president Indrek Sei üles küsimuse sisemisest, ebatervest suhtlemisest, mis on kogu ala arengule kahjulik.
  Eriti hämmastas teda liikvel olevad jutud ujumisliidu pangaarvel olevatest summadest. Tehti kindlaks ka info lekke allikas ning leiti, et see on eetiline probleem ning tegemist on usalduse kuritarvitamisega.
  Tihti pöördutakse küsimustega vale inimese poole. Nii lähevad ringlema poolikud tõed, mis tekitavad arusaamatusi ja segavad igapäevast tööd.
  Juhatus leidis, et küsimustega peaksid liikmed pöörduma selleks ettenähtud inimeste poole. Kui nendelt ei saada rahuldavat vastust, siis tuleks kindlasti pöörduda kirjalikult juhatuse poole.
  Samas osundati, et juhatuse protokollid on internetis avalikud.
  Aldo Suurväli algatas diskussiooni jagada liikmetele nende koosolekutel rohkem teavet juhatuse põhimõtetest ja teatud otsustele jõudmise teedest.
  Indrek Sei leidis, et inimesi ei saa sundida otsima talle vajalikku infot, kuid neid peab suunama.
  Aldo Suurväli ettepanekul leidis juhatus, et igal treenerite kogu koosolekul peab esinema juhatuse liige (eelistatult president) lühikese ülevaatega juhatuse tööst. Sellekohane soov ja nõusolek tuleb edastada Treenerite Kogule. Edastatav info valmsitatakse ette koos.
  Indrek Sei sõnas, et juhatuse otsuseid peavad juhatuse liikmed esindama juhatuse kui terviku mitte isiklikul tasandil.
  Juhatus otsustas kutsuda järgmisele juhatuse koosolekule Riho Aljand ja revisjonikomisjoni liige Kaja Aljand, et pärida aru infolekke kohta, mis puudutab liidu rahalisi vahendeid. Sellekohase teate edastab peasekretär. Poolt 4 häält.

  Juhatuse otsuste avalikustamisest
  President Indrek Sei teeb ettepaneku mitte kommenteerida või edastada juhatuse otsuseid enne kui need on avalikustatud meie koduleheküljel internetis. Nimetatud kord tagab kõikidele ühesuguse info edastamise ja kättesaadavuse. Selleks tuleks kehtestada periood, mille vältel peavad juhatuse koosolekute protokollid ilmuma internetis.
  Juhatus otsustas, et juhatuse koosoleku protokoll peab ilmuma internetis ühe nädala jooksul peale toimunud koosolekut ja andis sellekohase ülesande peasekretärile. Poolt 4 häält.

  Koondiste kinnitamised
  Treenerite Kogu kinnitas oma 23. novembri koosolekul Põhjamaade juunioride meistrivõistlustele ja Euroopa lühiraja meistrivõistlustele sõitvate koondiste sportlased ja treenerid.
  Tõnu Meijel tegi ettepaneku toetada lisaks sportlaste toetustele Merli Didvigi sõitu 50% ulatuses.
  Juhatus otsustas kinnitada esitatud toetused, mis on võimalikud tänu saadud Kultuurkapitali toetusele ? Denis Solonin ja Merle Liivand 25% ja Herol Marjak ja Merli Didvig 50% ulatuses. Poolt 4 häält.
  Juhatus otsustas kinnitada Treenerite Kogu poolt esitatud võistkonna koosseis oslamiseks Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel Reykjavikis. Poolt 4 häält.
  Juhatus otsustas kinnitada Treenerite Kogu poolt esitatud võistkonna koosseis osalemiseks Euroopa lühiraja meistrivõistlustel Triestes. Poolt 4 häält.

  Muud küsimused
  -Arutati kutsekomisjoni tööga seonduvat ja leiti, et Kaja Haljastele tuleks anda täielikud volitused korraldada koolitusi ja muud treenerite kvalifitseerimisega seotud tegevust.
  -Tõnu Meijel tegi ettepaneku koostada Hasartmängumaksu nõukogule taotlus koondisele trenaþööride ja ujumisanalüüsiks vajaliku videotehnika soetamiseks. Nimetatud projekt esitatakse detsembris.
  -Juhatus leidis, et Riho Aljand peab tagastama tema käes oleva ujumisliidu krediitkaardi järgmisel juhatuse koosolekul.
  -Juhatus otsustas teha peatreenerile ujumisliidu krediitkaart. Poolt 4 häält.
  -Juhatus arutas tulevast koostööd Arenaga ning sellega seoses ka Triestes startivate ujujate varustuse kasutamist. Juhatus leidis, et kui keegi on saanud Arenalt varustuse, kuid stardib mõne muu firma varustuses, siis on see kahjulik meie suhetele Arenaga ning on ebaeetiline. Juhatus volitas Tõnu Meijelit võtma sportlastelt, kes võtavad vastu Arena varustuse allkirjad, et nad kohustuvad Arena varustuses ka startima. Juhul kui sportlane ei soostu startima Arena varustuses, siis nimetatud varustust sportlasele ka ei anta.
  -Juhatus volitas Tõnu Meijelit rääkima Arena esindajatega Triestes EUL ja Arena vahelise koostöö hetkeseisust.

  Järgmine kooslek toimub 6. detsembril 2005. a.

  Koosoleku juhataja                                   /I. Sei/

  Protokollija                                             /T. Kleesment/