Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU  PROTOKOLL

  30. märts 2014, algusega kell 12:00, koosolek lõppes 14:30.
  Vabaduse pst.156, Tallinn

  Osalesid:

  EUL juhatuse liikmed E. Tamuri, K. Meier, A. Aas, K. Kovanen, A. Moppel, vanemtreener R. Aljand, peasekretär T. Kleesment ja 25 liikmesorganisatsiooni.

  1.      Valiti:
  koosoleku juhataja – Kaupo Meier
  häälte lugeja – Peeter Kulm
  protokollija – Kaja Haljaste

  2.      Kinnitati esitatud kodukord – 25 poolt häält

  Kinnitati esitatud päevakord – 25 poolt häält

  3.      K. Kovanen esitas 2013. a. tegevuskava ettekande tähtsamatest sündmustest.

  Detailne ülevaade 2013. aasta tegevuskavast oli eelnevalt saadetud liikmesorganisatsioonidele tutvumiseks e-postiga.

  Hinnang olukorrale EULis, s.j. omavahelisele suhtlusele – pigem on ,,tuju“ liidus hea.
  Tegevus sõltub sponsorrahast, riiklikust toetusest – selleks vaja pildis olla, kõigile nähtav.
  Mida müüme, kui isegi ei tea, mis toimub?
  ERR-iga EUL-il koostöö hea: EM-i ülekanne, mille teostumisel tänusõnad A. Aasale.
  Probleemiks on jätkuvalt vahendite puudus. Juhatus on otsused vastu võtnud, kuid teostajaid projektijuhte raha puudumisel raske leida.
  2014. aastaks on tegevuse parandamiseks põhiliseks struktruuri küsimus.

  Küsimus P. Kulmult: Mis sai noorteprojektist?
  Vastus: 2013. a.  T. Meijeli eestvedamisel käivitunud ja toimunud kahele laagrile tuleb järg.
  2014. aastal vastutab projekti eest oma ametikohustuste tõttu vanemtreener R. Aljand, vajalik on hooajaline projektiplaan.
  R. Aljand: 2014. a. on kokku lepitud kaks laagrit: aprillis Vinnis ja mais Paides.
  Ideetasandil on noortele plaanis augusti- ja sügislaager. Välislaagreid 2014. a. planeeritud pole.

  Vanemtreener R. Aljand andis ülevaate 2013. a. sportlikest tegevustest, mille tähtsündmusteks olid:
  EM-i 4. Koht ja esmakordne Universiaadi finaali koht.

  EUL-il katkesid Audentese külalislaagrid, kuid EOK alustas väljaspool Audentese ujulat treeningbaasi finantseerimist (Audentese kooli hommikused treeningud Kalevis).
  Jätkuvad ühistreeningud Tallinnas, püütakse täiustada testimissüsteemi.
  Tartus ja Ida-Virumaal on vanemtreeneri hinnangul vähe tegijaid ühistreeningute organiseerimiseks.
  Otsus: kinnitada ühehäälselt 2013. aasta tegevuskava

  4.      Revisjonikomisjoni aruanne kinnitati: 24 poolt ja 1 erapooletu

  5.      2013 majandusaasta aruanne kinnitati 25 poolt häälega

  6.      Kvoorumi puudumisel ei saanud Eesti Ujumisliidu uut põhikirja kinnitada, arutelu lükati edasi uuele koosolekule.

  7.      K. Kovanen esitas 2014. aasta tegevuskava.
  Käesoleval aastal jätkata juba 2013. aastal alustatud tegevusi.
  Märksõnadeks 2014: tippsport, ala populariseerimine, organisatsioon, koolitus, projektid, probleemide lahendamised
  Käivitada tippspordi professionaalne treeningrühm sinna juurde kuuluva tugistruktuuriga. Individuaalne koostöö ujujatega maksimaalse tulemuse saavutamiseks.

  Ujumise populariseerimiseks ,,Veega sõber“ projekti jätkamine koostöös Päästeametiga, s.h. avavees. Klubidel võimalik ise projekti oma vahenditega läbi viia ja Eesti Ujumisliidust märke osta. Suurepärane projekt alale ja alaliidule kõlapinna saamiseks.

  2014. a. sügisest tegevjuhi palkamine; seni on juhatus tegutsenud tegevjuhtkonnana. Juhatuse ülesanne on alaliidu juures olla nõuandva nõukogu rollis. Toomas Kleesment jääb põhivastutajaks võistluste läbiviimisel.

  Küsimused ja arutelu kutsekomisjoni töö osas, eksamite vastuvõtt ja koolitused, info edastus.

  Algõpetuse arendamine koostöös Norra ujumisliiduga ja ujumisraamatu välja andmine.

  Stipendiumi maksmise probleemid: EUL selles osas korrektne, klubide lõikes üritatakse küsimustiku kaudu olukorrast ülevaade saada.

  Alates 2015. aastast riigi poolne tugi maksude tasumiseks ja palkade korrektseks maksmiseks noortetreeneritele.

  Otsus: kinnitada 2014 aasta tegevuskava 25 poolt häälega

  8.      Hooaja 2014/2015 litsentsimaksu kinnitamine
  a)      Laste võistlussarjades ja teiste klubide võistlustel osalevate noorujujate, kelle vanus on noortesarja vanusest kuni kaks aastat noorem, 2014/2015 hooajal P 2004-05, T 2005-06, litsenseerimine Eesti Ujumisliidus tasuga 10 EUR.
  Põhjendus: Vajalik EULi tegevuse finantseerimiseks ja plaanitud tegevuste elluviimiseks. Litsenseeritavate ujujate arv oluline alaliidule riigipoolse rahastuse tõstmiseks.
  Otsus: mitte kinnitada. Poolt 5 häält, vastu 19 häält. 1 liige ei hääletanud

  b)      Noorujujad, kes on noortesarja ujujate vanusest nooremad kuni 2 aastat, litsenseerida tasuga 5 EUR.
  Otsus: mitte kinnitada. Poolt 12, erapooletuid 4, vastu 8, 1 liige ei hääletanud.

  c)      Noorujujad, kes on noortesarja ujujate vanusest nooremad 1 aasta võrra (2014/15 hooajal P 2004, T 2005),  litsenseerida tasuga 10 EUR.
  Otsus: mitte kinnitada. Poolt 3, erapooletuid 1, vastu 20 häält

  d)     Noorujujad, kes on noortesarja ujujate vanusest nooremad kuni 2 aastat (2014/15 hooajal P 2004-05, T 2005-06), litsenseerida tasuga 3 EUR.
  Otsus: kinnitada. Poolt 18, erapooletuid 4, vastu 2.

  Eesti MV, noortesarjas jm. alaliidu võistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel startijate litsentsimaks, s.h. veteranujujatel on jätkuvalt 10 EUR (sama käesoleva hooajaga).

  Ettepanek mitte nõuda isikuttõendavate dokumentide esitamist vaid litsenseerida ujujad nimekirja alusel.
  Ettepanek litsenseerida kõikide vanuseklasside ujujad (veteranid ja EULis litsenseeritavad vanuseklassid), kes stardivad teiste klubide lahtistel võistlustel, mitte ainult noored P 2004- 05, T 2005-06. Otsust ei hääletatud.
  Ettepanek: seostada makstava litsentsimaksuga EULi poolt eraldatav baasraha suurus. Need, kes maksavad rohkem litsentsimaksu, saavad suuremat baasraha. Momendil on kõigil, kel vähemalt 1 ujuja stardib EULi noortesarjas, baasrahaks 250 EUR. Ei hääletatud täpse jaotusettepaneku puudumisel
  Sõnavõtud ja selgitused: Litsentsimaksu tõstmine seab ujujad ebavõrdsesse olukorda kohtadel võrreldes teiste spordialadega, kus litsentsimaksud ja stardimaksud oluliselt väiksemad. Klubide maksukoormus niigi suur ja maksutõusust saadav kasu ebaselge.  Sponsorite (Eesti Ujumisliidu juhatuse liikmete) panus Eesti Ujumisliidu rahastamisse ja arendamisse suur, seetõttu arusaamautu klubide mõningane rahulolematus olukorra üle ja klubide mitte kaasa tulemine heade ideede teostamiseks vajalike katteallikate leidmisel.

  9.      2015. aasta liikmemaksu tõstmine, kinnitada 2015. aasta liikmemaksuks 200 EUR.
  Otsus: mitte kinnitada. Poolt 12, erapooletuid 4, vastu 9.

  Kehtima jääb liikmemaks 130 EUR aastas.

  10.  2014. aasta eelarve esitas E. Tamuri.
  Otsus: kinnitada 2014. aasta eelarve ühehäälselt.

  11. Sõnavõtud
  P. Kulm tõstatas küsimused:
  Eesti – Soome maavõistluse toimumisest ja tähtsusest (2014. aasta juhend puudub, võistlus 2.-3. mail). Soome liitumisest Balti MV riikide seltskonda neljanda riigina.

  Võistluste korraldamiseks eraldi ettevõtte loomine EULi alluvusse või klubidele võistluste korraldamise üleandmine.

  Võistluste tasuta korraldamine ujujatele nagu toimus Venemaal.

  Vastused:
  R. Aljand: Baltimaade MV arutati Läti ja Leedu kolleegidega Soome kaasamist võistlustele ja alustada Eesti-Läti-Leedu-Soome maavõistluse läbiviimist.
  K. Kovanen: tasuta üritusi pole, keegi peab ürituse finantseerimise enda peale võtma.

  Lisad:

  Volikirjad

  koosolekul paberkandjal esitud materjalid

   

  /digitaalselt allkirjastatud/                          /digitaalselt allkirjastatud/

  Kaja Haljaste                                                   Kaupo Meier

  protokollija                                                      koosoleku juhataja