Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EESTI UJUMISLIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  19. november 2008. a., Vabaduse pst. 156, Tallinn, algusega 12:15

  Kohal 32 liikmesklubi esindajat, sh. 9 volitatut.

  Koosoleku juhataja valimine:
  Ettepanek (Mare Vierland): juhatajaks Indrek Sei ja protokollijaks Toomas Kleesment.
  Hääletus: 32 poolthäält.
  Otsus: koosoleku juhatajaks on valitud Indrek Sei ja protokollijaks Toomas Kleesment.

  Häältelugeja valimine:
  Ettepanek (Ain Kaasik): Mare Vierland
  Hääletus: 32 poolthäält.
  Otsus: häältelugejaks on valitud Mare Vierland.

  Päevakorra kinnitamine.

  Ettepanek (Indrek Sei): kinnitada esitatud päevakord.
  Hääletus: 30 poolthäält, 1vastuhääl. Üks liige jättis hääletamata.
  Otsus: esitatud päevakord on kinnitatud.

  PÄEVAKORD:

  1.      EUL põhirja muudatuste kinnitamine
  EUL juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta EUL põhikirjas sõnastusi järgmistes punktides:

  IV LIIDU JUHTIMINE JA JÄRELVALVE
  ………………………………………….

  Üldkoosolek võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.

  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  5)     aasta tegevussuundade ja eelarve kinnitamine; kinnitamine;

  ……………………………………………..

  Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes.

  Juhatuse pädevusse kuuluvad:

  3)     liidu tegevuskavade väljatöötamine ja kinnitamine, eelarve koostamine ning kinnitamine, liidu tegevussuundade koostamine ja nende esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;, liidu tegevussuundade koostamine ja nende esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;

  Indrek Sei tutvustas muudatuste sisseviimise vajadust (muutuvad teenuste hinnad, usalduse küsimus, näited teiste edukate alaliitude põhikirjadest).

  Urmas Jaamul teeb ettepaneku jätta eelarve kinnitamine siiski üldkoosoleku pädevusse, kuid lubada juhatusel teha jooskvalt vajalike parandusi.

  Riho Aljand ei poolda samuti eelarve kinnitamise õiguse andmist juhatusele, sest nii nõrgeneb side liikmete ja juhatuse vahel.

  Janno Jürgenson tundis huvi, kui palju on olnud olukordi, kus tuleb eelarves teha jooksvalt olulisi muudatusi.
  Indrek Sei vastas, et neid on.

  Ettepanek (Indrek Sei): kinnitada esitatud põhikirja muudatused.
  Hääletus: 4 poolthäält, 26 vastuhäält, 2 erapooletut.
  Otsus: Esiatud põhikirja muudatusi vastu ei võetud.

  2.      EUL juhatuse valimine
  Eesti Ujumisliidu sekretariaati saabusid järgmised nõusolekud juhatuse liikmeks kandideerimiseks (laekumise järjekorras):
  –         Sergei Mihhailov
  –         Andrus Ossip
  –         Janno Jürgenson
  –         Riho Aljand
  –         Ants Põldsam
  –         Evelyn Sepp
  –         Kaupo Meier
  –         Indrek Sei

  Koosoelku käigus esitas Keila Swimclub Indrek Sei kandidatuuri, millega Indrek Sei ka nõustus.

  Juhatuse liikmete arvu kinnitamine. Põhikirja p. 27 järgi on minimaalne arv 5.
  Ettepanek (Mare Vierland): 5
  Hääletus: poolt 13. Teine voor: poolt 16. Kolmas voor: 11
  Ettepanek (Gunnar Tõnning): 7
  Hääletus: poolt 16. Teine voor: poolt 16. Kolmas voor: 21
  Otsus: Juhatuse liikmete arvuks on kinnitatud 7.

  Volituse kehtivuse perioodi kinnitamine.
  Ettepanek (Indrek Sei): 4 aastat ehk olümpiatsükkel.
  Hääletus: 30 poolthäält, 2 ei hääletanud.
  Otsus: Juhatuse volituste perioodiks on kinnitatud 4 aastat.

  Juhatuse liikmekandidaadid esitlesid ennast ning tutvustasid oma nägemusi Eesti ujumise arendamisel ning vastasid esitatud küsimustele.

  Juhatuse liikmete valimine.
  Ettepanek (mitmed liikmed): Valimine on salajane.
  Koosoleku juhataja võttis ettepaneku vastu ning kuulutas valimised salajaseks.
  Juhatuse liikemkandidaatidele anti hääli järgmiselt:
  –         Sergei Mihhailov   9
  –         Andrus Ossip 29
  –         Janno Jürgenson 28
  –         Riho Aljand 24
  –         Ants Põldsam 28
  –         Evelyn Sepp 32
  –         Kaupo Meier 17
  –         Indrek Sei 22
  Vastavalt põhikirjale osutusid valituks Evelyn Sepp, Andrus Ossip, Janno Jürgenson, Ants Põldsam, Riho Aljand, Indrek Sei ja Kaupo Meier.

  Koosoleku juhataja: Indrek Sei

  Koosoleku protokollija: Toomas Kleesment