Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  18. märts 2007. a., hotell Salzburg Konverentsikeskus, algusega kell 12:00.

  Kvoorumi kontroll – esindatud 20 liiget. EUL-l on kokku 39 liiget ning põhikirja p. 22 kohaselt võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta siis, kui esindatud on üle poole liikmetest ehk vähemalt 20 liiget. Seega koosolek on pädev.
  Kohal olid juhatuse liige Indrek Sei (hilinemisega), puudusid Mare Vierland, Siiri Põlluveer, Aldo Suurväli ja Gunnar Tõnning.

  Koosoleku juhataja valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Riho Aljand.
  Otsus: koosoleku juhatajaks valiti Riho Aljand 20 poolthäälega.

  Protokollija valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Merli Didvig
  Otsus: protokollijaks valiti Merli Didvig 20 poolthäälega

  Häältelugejate valimine.
  Esitati üks kandidaati ? Margit Viilep.
  Otsus: Häältelugejateks valiti Margit Viilep 20 poolthäälega.

  Päevakorra kinnitamine.
  Otsus: üldkoosoleku kutses toodud päevakord kinnitati 20 poolthäälega.

  1. 2006. a. tegevus-, majandus- ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine
  Toimus 2006. a. tegevusaruande (Toomas Kleesment), majandusaruande (Toomas Kleesment) ning revisjonikomisjoni (Kaja Aljand) aruannete ettekanded ja küsimustele vastamine.
  Ettepanek: (Urmas Jaamul) muud tulud ja kulud võiksid olla rohkem lahti kirjutatud ? nimelised, sihtotstarbelised.
  Ettepanek: (revisjonikomisjon) EUL-i juhatusel nõuda peatreenerilt OM projekti 2007. a. eelarve koostamist ja selle kaitsmist EUL juhatuse ees.
  Otsus: 2006. a. tegevusaruanne kinnitati 20 poolthäälega
  Otsus: 2005. a. majandusaruanne kinnitati 20 poolthäälega
  Otsus: 2005. a. revisjoni aruanne kinnitati 20 poolthäälega.

  2. 2007. a. tegevuskava kinnitamine
  2007. a. tegevuskava oli EUL- juhatuse poolt jäetud ettevalmistamata.

  Üldkogu pani EUL juhatusele ülesandeks 2007. a. tegevuskava valmis teha 15. aprilliks ning seejärel esitada liikmetele kinnitamiseks elektroonsel teel.

  3. 2007. a. eelarve kinnitamine
  Juhatus esitas üldkoosolekule kinnitamiseks eelarvekava tuludega 5 320 451.- krooni ja kuludega 5 320 451.- krooni (reserviga 144 752.-krooni).
  Ettepanekud:
  Põhjamaade Noorte MV kulu summas 25 000.- eelarvest välja arvata, kuna 2007. a. antud võistlust ei toimu.
  Põhjamaade Juunioride MV-e lähetuskulude katteks eraldada 90 000.-, s.h. Põhjamaade Noorte MV kuluna vabanenud 25 000.-.
  Suurendada bürookulusid 5000.- võrra EUL-ile koopiamasina ostmiseks.
  Otsus: Põhjamaade juunioride MV-le otsustati eraldada 90 000.- 14 poolthäälega, 5 vastuhäält.
  Otsus: Bürookulusid otsustati suurendada 5000.- võrra 19 poolthäälega.
  Otsus: 19 poolthäälega kinnitati 2007. aasta eelarve tuludega 5 320 451.- krooni ja kuludega 5320 451.- krooni (reserviga 98 752.-).

  4. 2008. a. liikme- ja 2007/2008 hooaja litsentsimaksude kinnitamine
  2007/2008 hooaja liikmemaksude määramiseks esitati 3 ettepanekut:
  Ettepanek 1 (EUL juhatus):
  Noored 40,-
  Juuniorid, meisterujujad 65.-
  Täiskasvanud 90.-
  3 poolthäält
  Ettepanek 2 (Kaire Indrikson):
  Noored 40,-
  Juuniorid, meisterujujad 65.-
  Täiskasvanud 90.-
  15 poolthäält
  Ettepanek 3 (Tõnu Meijel):
  Noored 40.-
  Juuniorid, meisterujujad 70.-
  Täiskasvanud 100.-
  1 poolthääl
  Otsus: Otsustati 2007/2008 hooaja liikmemaksud jätta muutmata 15 poolthäälega.

  5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  Kuna Põhikirja muudatuste kinnitamiseks ei olnud kohal vajalikku osa ehk 2/3 liikmetest, otsustati kokku kutsuda erakorraline Üldkogu koosolek 1. juunil (noortesarja finaali vahelisel ajal).
  Toomas Kleesmenti poolt anti edasi informatsioon MTÜ-de põhikirja muudatuste vajalikkusest alates 1. juulist 2007. a.
  Muudatuste sisuga on võimalik tutvuda uue EUL põhikirja alusel, mis on liikmetele meili teel saadetud koos Üldkogu kutsega.
  Margit Viilepi poolt anti edasi soov muuta EUL-i põhikirja nii, et EUL-i liikmeks saaksid astuda ka äriühingud.
  Otsus: Otsustati kokku kutsuda erakorraline Üldkogu koosolek 1. juunil EUL põhikirja muutmiseks 20 poolthäälega.
  Otsus: Anti EUL juhatusele ülesandeks leida võimalus ka mitte MTÜ-de vastu võtmiseks EUL-i liikmeteks.

  6. Juhatuse liikme valimine
  Võeti pooldav seisukoht Aldo Suurvälja juhatuse liikme kohalt tagasiastumise kohta alates uue liikme valimisest.
  Indrek Sei ettepanek lükata uue liikme valimine edasi 1. juunil toimuvale erakorralisele Üldkogu koosolekule, põhjendusega anda liikmetele piisavalt aega uute kandidaatide leidmiseks.
  Otsus: Lükata EUL uue juhatuse liikme valimine edasi 1. juunil toimuvale erakorralisele Üldkogu koosolekule 20 poolthäälega.

  7. Sõnavõtud
  Urmas Jaamul tõstatas üles Noortesarja edasise läbiviimisega seonduvaid probleeme, palus peatreeneril oma töö korraldamisel arvestada TrK Juhatuse poolt vastu võetud 2007/2008 hooaja kalenderplaani koostamise põhimõtetega ning soovib peatreenerilt selgemat infot järgneva hooaja OM projekti rahade jaotusest.

  Tõnu Meijel tegi ettepaneku kohtunike vähesusega seonduva probleemi lahenduseks ? määrata treenerite kutseomistamise üheks tingimuseks kohtunikuna töötamise praktiga olemasolu.

  Toivo Viilep tegi ettepaneku arhiveerida Eesti MV ja tiitlivõistluste protokollid riiklikus arhiivis.

  Tõnu Meijel tutvustas OM projekti raames 2007/2008 hooajal läbiviidavaid laagreid ? sügislaager, 2-3 mäestiku laagrit, jaanuaris treeninglaager Floridas koos Soome ujumiskoondisega.

  Kaja Aljand tegi ettepaneku uuendada regulaarselt EUL kodulehel koondise ujujate kohta käivat infot. Antud küsimuses tööülesannete jaotamise põhimõtted anti määramiseks TrK juhatusele.

  ……………………………………………………..
  Riho Aljand
  Koosoleku juhataja

  ……………………………………………………..
  Merli Didvig
  Protokollija