Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  12. märts 2006 a., Pärnu mnt. 555, Peoleo Konverentsikeskus, algusega kell 12:00.

  Kvoorumi kontroll – esindatud 20 liiget, neist 6 volitusega. EUL-l on kokku 37 liiget ning põhikirja p. 22 kohaselt võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta siis, kui esindatud on üle poole liikmetest ehk vähemalt 20 liiget. Seega koosolek on pädev. Kohal olid juhatuse liikmed I.Sei, M.Vierland, S.Põlluveer, A.Suurväli, puudus G.Tõnning.

  Koosoleku juhataja valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Indrek Sei.
  Otsus: koosoleku juhatajaks valiti Indrek Sei 17 poolthäälega, 2 erapooletut.

  Protokollija valimine.
  Esitati üks kandidaat – Aldo Suurväli.
  Otsus: protokollijaks valiti Aldo Suurväli 19 poolthäälega, vastu 0, erapooletuid 0.

  Häältelugejate valimine.

  Esitati kaks kandidaati ? Sirje Eirand ja Kaja Aljand.
  Otsus: Häältelugejateks valiti Sirje Eirand ja Kaja Aljand 20 poolthäälega.

  Kodukorra kinnitamine. I.Sei tegi ettepaneku küsimuste esitamiseks 2 min, sõnavõttudeks 5 min.
  Otsus: küsimuste esitamise ja sõnavõttude ajaks kinnitati 20 poolthäälega vastavalt 2 min ja 5 min.

  Päevakorra kinnitamine.
  Otsus: üldkoosoleku kutses toodud päevakord kinnitati 19 poolthäälega, vastu 0, erapooletu 1.

  2005. a. majandusaasta aruannete kinnitamine
  Toimus 2005. a. tegevusaruande (I. Sei), majandusaruande (T. Kleesment) ning revisjonikomisjoni (Kaja Aljand) aruande tutvustamine ja küsimustele vastamine.
  Küsimus: (U.Jaamul) tulud võiks olla rohkem lahti kirjutatud ? nimelised, sihtotstarbelised. Lahti võiks olla kirjutatud ka 25% noortespordirahadest üldkuludesse kaasatav osa.
  Otsus: 2005. a. tegevusaruanne kinnitati 20 poolthäälega, vastu 0, erapooletuid 0.
  Otsus: 2005. a. majandusaruanne kinnitati 19 poolthäälega, vastu 0, erapooletuid 1.
  Otsus: 2005. a. revisjoni aruanne kinnitati 20 poolthäälega.

  2006. a. tegevuskava kinnitamine
  Üldkoosolekule esitati 10-punktiline tegevuskava:
  1. Treenerite koolitamine;
  2. Ujujate koolitamine;
  3. Põhjamaade ujumisföderatsiooni täisliikmeks saamine;
  4. EUL põhikirja analüüs ja vajadusel korrigeerimine – Juhatuse esimehe ehk presidendi valimise küsimus ja selle ametikohaga seotud esindusõigus;
  5. Lahendada avalik-õiguslike spordikoolide liikmestaatuse küsimus (nad ei ole juriidilised isikud);
  6. Põhjamaade juunioride meistrivõistluste korraldamine ? taodelda Põhjamaade juunioride meistrivõistluste läbiviimist Tallinnas.
  7. EUL 100 juubeliprojekti käivitamine;
  8. Sponsorprojektide käivitamine;
  9. Välisujula rajamisprojekti käivitamine;
  10. Üleriigilise ujumist tutvustava ja populariseeriva projekti alustamine;
  11. Elektroonilise ajavõtusüsteemi parendamine.
  (11.punkti juurde tegi U.Jaamul ettepaneku, et tehtaks kasutamise hinnakiri ning leitaks 1-2 inimest, kes Toomase puudumisel toimetaks võistlustel elektroonikaga; M.Vierland lisas, et suuremad klubid, ilmselt ka aktiivsenad kasutajad, võiksid ise aktiivsed inimesed leida, keda selleks välja koolitada.)
  Otsus: esitatud 11-punktiline 2006. a. tegevuskava kinnitati 20 poolthäälega, vastu 0, erapooletuid 0.

  2006. a. eelarve kinnitamine
  Juhatus esitas üldkoosolekule kinnitamiseks eelarvekava tuludega 3913301.- krooni ja kuludega 3913301.- krooni, reserviga 110893.-krooni.
  Reservi jaotamise ettepanekud:
  a) Riho Aljand (Treen.Kogu juh.): Põhjam.Noorte MV-le 25000.-krooni ja 2 treeneri täistoetus; Noorte MM pääs normatiiviga ? kas täissummaga; uus tööarvuti peasekretärile (võistluste ladusaks läbiviimiseks); tippsporditoetus lühirajal 3000.-, pikal rajal 4000.-; Tr.Kogu juh.aastakuludeks 1000.-.
  b) Kaja Haljaste: kompensatsiooniks revidentidele, juhatusele ja Treen.Kogu juhatusele.
  c) Toivo Viilep: täpsustas eelmist, et juhatuse ja Treen.Kogu juhatuse tasud peaks tulema sponsorite arvelt, mitte riigi.
  d) Kaja Aljand: premeerida ka noorte treenereid.
  e) U.Jaamul: toetab T.Viilepi seisukohta; Põhjam.Noorte MV osas lähtuda kokkulepitud reeglitest.
  f) Heidi Kaasik: Põhjam.juunioride talvised MV Helsingis, suurendada toetust, et saata võistkond.
  g) Tõnu Meijel (ettepanek pole reservi jaotamisega seotud): liikmete võlad EUL-le ? vaja kehtestada kord, mille kohaselt liige teatab tähtaja pikendamisest ning nõustub allkirjaga viivise tasumisega.
  h) M.Tikkerbär: premeerida O.Labzini Treen.Kogu juhtimise eest.
  i) I.Sei: jätta 1.5% (58500.-) eelarve mahust reservi; uus arvuti sekretariaadile (20000.-); 15000.- jätta juhatuse tegevuskulude katteks; TV võttegrupi lähetamise kulud 10000.- Budapesti EM-le.
  j) Mare Vierland: jätta reservi eelarvest 1% (39133.-krooni).

  Otsus: Põhjam.Noorte MV-le otsustati eraldada 25000.-krooni (koos treeneri(te)ga) 17 poolthäälega, vastu oli 1, erapooletuid 1.
  Otsus: Juhatuse ja Treenerite Kogu kulude katteks ühise reservi kooshääletamise poolt hääletas 16, 0 oli vastu, 4 olid erapooletud.
  Otsus: Juhatuse ja Treenerite Kogu kulude katteks reservi 16000.-(15000 juhatusele, 1000 Tr.Kogu juhatusele) poolt hääletas 15, 1 oli vastu, 4 olid erapooletud.
  Otsus: sekretariaadile 20000.-se kuluga uue arvuti ostmise poolt hääletas 20 liiget.
  Otsus: kajastada 2007 a.eelarves tippsporditoetuste summad, lühirajal 3000.-, pikal rajal 4000.-, poolt hääletas 20 liiget.
  Otsus: eelarvest 1% ehk 39133.-krooni reservi jätmise poolt hääletas 20 liiget.
  Otsus: TV võttegrupi Budapesti EM-le lähetamise kulude 10000.-krooni poolt hääletas 17 liiget, 3 olid erapooletud.
  Otsus: 20 poolthäälega kinnitati 2006. aasta eelarve tuludega 3913301.- krooni ja kuludega 3913301.- krooni, reserviga 49893.-krooni.

  2007. a. litsentsi- ja liikmemaksude kinnitamine
  Juhatus tegi ettepaneku, jätta liikme- ja litsentsimaksud muutmata.
  Otsus: 19 poolthäälega otsustati jätta 2007-ks aastaks liikme- ja litsentsimaksud muutmata, 1 oli erapooletu. Seega kinnitati EUL liikmetele 2007 aasta liikmemaksuks 2000.-krooni ja litsentsimaksud järgnevalt: täiskasvanutele ja juunioridele 75.-krooni, noortele ja veteranidele 50.-krooni ning noortesarjast osavõtvatele 25.-krooni.

  Sõnavõtud
  Urmas Jaamul: rääkis novembrikuisest umbusalduse kirjast A.Suurväli suhtes (A.Suurväli tegi ettepaneku, teha koheselt umbusaldushääletus, kuid ettepanek ei leidnud vastukaja); Tõnu Meijel: Tänas klubisid ja treenereid tehtud töö eest ja soovib treeneritelt rohkem ettepanekuid;
  Indrek Sei: Tänas 2005. a. eest, mis oli huvitav ja tõi palju üllatusi; tõdes, et asjad on hakanud liikuma paremuse suunas, juurde on tulnud efektiivsust. Eriti vääris märkimist Kutsekomisjoni tööd ja tegemised, suurem demokraatia otsuste tegemisel ehk sihipärane sportliku ujumisega seonduvate küsimuste läbi arutamisele suunamine Treenerite Kogu juhatusele (st., et juhatuse otsustes on rohkem arvestatud asjaomaste inimeste arvamusega). Kiita sai OM-projekti edusammud. Soovis, et meie inimesed koonduksid rohkem ühe mütsi alla, samuti, et ka sponsorküsimused realiseeruks rohkem. Lõpetuseks toimus sponsorprojekti esitlus.

  ………………………………………………..
  Indrek Sei
  Koosoleku juhataja

  ……………………………………………..
  Aldo Suurväli
  Protokollija