Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  06. märts 2005 a., Pärnu mnt. 555, Peoleo Konverentsikeskus,

  Kvoorumi kontroll – esindatud 26 liiget, neist 4 volitusega. EUL-l on kokku 34 liiget ning põhikirja p. 22 kohaselt võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta siis, kui esindatud on üle poole liikmetest ehk vähemalt 18 liiget. Seega koosolek on pädev.

  Koosoleku juhataja valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Toomas Saks.
  Otsus: koosoleku juhatajaks valiti Toomas Saks 26 poolthäälega.

  Häältelugejate valimine.
  Esitati kaks kandidaati ? Heidi Kaasik ja Toomas Kleesment.
  Otsus: Häältelugejateks valiti Heidi Kaasik ja Toomas Kleesment 26 poolthäälega.

  Päevakorra kinnitamine.
  Otsus: üldkoosoleku kutses toodud päevakord kinnitati 26 poolthäälega.

  Protokollija valimine.
  Esitati üks kandidaat – Aldo Suurväli.
  Otsus: protokollijaks valiti Aldo Suurväli 26 poolthäälega.

  Kodukorra kinnitamine.
  Otsus: 26 poolthäälega kinnitati ettekannetele ajalimiidiks 5 min. ja sõnavõttudele 3 min.

  1. 2004a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  Toimus 2004a. raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ning revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja küsimustele vastamine.
  Otsus: 26 poolthäält

  2. Juhatuse liikmete tagasikutsumine.
  Otsus: Seoses juhatuse liikmeksoleku tähtaja lõppemisega kutsuti juhatus tagasi täies koosseisus (Toomas Saks, Riho Aljand, Aldo Suurväli, Gunnar Tõnning, Oleg Labzin) 26 poolthäälega.

  3. Juhtimis- ja kontrollorgani liikmete valimise reglement.
  Otsus: 25 poolthäälega kinnitati ?Juhtimis- ja kontrollorgani liikmete valimise reglement?, kuid ilma revisjonikomisjoni liikmete valimise osata.

  4. Juhatuse liikmete arvu ja tähtaja kinnitamine.
  Otsus: käesoleval koosolekul valitava juhatuse tähtajaks kinnitati 01.10.200825-poolthäälega.
  Juhatuse liikmete arvuks esitati kaks ettepanekut: 5- ja 6-liikmeline.
  Otsus: 23 poolthäälega kinnitati 5-liikmeline juhatus (6-liikmelise juhatuse poolt anti 3 häält).
  Salajane hääletamine ? Mare Vierland tegi ettepaneku viia isikute valimine läbi salajasena. Kuna põhikirja § 21 näeb ette, et kui kas või ühe EUL liikme esindaja nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.

  5. Juhatuse liikmete valimine.
  Esitati 9 kandidaati: Aldo Suurväli, Raivo Olesk, Indrek Sei, Rein Nurk, Aleksei Kargin, Olav Lukin, Mare Vierland, Siiri Põlluveer, Rein Jalak.
  Otsus: juhatuse liikmeks valiti Indrek Sei 22 poolthäälega, Aldo Suurväli 19 poolthäälega, Mare Vierland 17 poolthäälega, Rein Jalak 17 poolthäälega, Siiri Põlluveer 15 poolthäälega.
  Valituks ei osutunud Raivo Olesk 11 poolthäälega, Aleksei Kargin 10 poolthäälega, Rein Nurk 3 poolthäälega, Olav Lukin 2 poolthäälega.

  6. Revisjoni või audiitorkontrolli valimine.
  Koosoleku juhataja seletas, et kuna liikmetele esitatud palvele, pakkuda 3 nädala jooksul enne üldkoosolekut revisjonikomisjoni liikmete kandidaate, ei reageeritud, siis pakkus juhatus välja määrata revisjoni asemel audiitorkontroll.
  Otsus: nimetatud ettepanek ei leidnud kinnitamist, kuna poolt anti 1 hääl.

  Järgmisena esitati 3-liikmelisse revisjonikomisjoni 3 kandidaati: Urmas Jaamul, Kaja Aljand, Mai Laas.
  Otsus: revisjonikomisjoni liikmeteks kinnitati 25 poolthäälega Urmas Jaamul,Kaja Aljand, Mai Laas, 1 hääl oli erapooletu.

  7. 2005. a. tegevuskava kinnitamine.
  Ette oli valmistatud 6-punktiline tegevuskava.
  Otsus: esitatud 6-punktiline 2005. aasta tegevuskava kinnitati 26 poolthäälega.

  8. 2005. a. eelarve kinnitamine.
  Juhatus esitas üldkoosolekule kinnitamiseks eelarve kava tuludega 3393500.- krooni ja kuludega 3327820.- krooni, seega ülejäägiga 65680.-krooni.
  a) Esitati ettepanek võtta ülejäägist 25000.-krooni ning lisada Montreali MM-i kuludele.
  Otsus: 20 poolthäälega otsustati eelarve ülejäägi arvelt lisada 25000.-krooni Montreali MM-i kuludele, 3 häält olid erapooletud.
  b) Esitati ettepanek võtta ülejäägist 40000.-krooni ning tõsta koolituse reale.
  Otsus: nimetatud ettepanekut ei kinnitatud, kuna poolt hääli ei olnud, vastu oli 10 häält ja 10 häält olid erapooletud.
  c) Esitati ettepanek moodustada ülejäägi arvelt klubide preemiafond summas 32000.-krooni.
  Otsus: nimetatud ettepanekut ei kinnitatud, kuna poolt oli 13 häält, 4 oli vastu ja 11 olid erapooletud.
  Otsus: lõplikult kinnitati 2005. aasta eelarve mahus ?. 22 poolthäälega, erapooletu oli 1.

  9. 2006. a. litsentsi- ja liikmemaksude kinnitamine.
  Eelmine juhatus tegi ettepaneku, et iga liikmel on ühtne liikmemaks 2000.-krooni ning litsentsimaks jätta muutmata.
  Otsus: 15 poolt, 4 vastu, 4 erapooletut; litsentsimaks otsustati jätta muutmata24 poolthäälega, 1 oli erapooletu, vastu 0.

  10. Sõnavõtud.
  Toivo Viilep: Tänas eelmist juhatust. Meenutas, et Eesti ujumine saab sel aastal 95-aastaseks. Märkis, et suhtlemine meediaga on nigel (näiteks riigi poolt toetatav ?Spordileht? kajastab aladest ujumist kõige vähem). Osundas sekretariaadi suunas, et kõik EUL liikmed ei ole kantud kodulehele; rekordite osas, et kes otsustab või kinnitab rekordid ehk statuudi küsimus; näiteks on 2004. a. lõpust kodulehel uuendamata tütarlaste teateujumise rekord.

  Urmas Jaamul: Rääkis eelmise juhatuse tööst. Mainis, et Eesti ujumine väärib rohkem, just materiaalse poole pealt ja ka rohkem tähelepanu. Kuna maailmas pole võrdsust, siis ta ei toeta ka ühesugusest liikmemaksu kõigile liikmeile.

  Siiri Põlluveer: Tõi esile koolituse, et treeneritel pole nõutavas mahus koolitust.

  ………………………………………………..
  Toomas Saks
  Koosoleku juhataja

  ……………………………………………..
  Aldo Suurväli
  Protokollija