Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
  1. juuni 2007. a., Keila Tervisekeskuses, algusega kell 13:30.

  Kvoorumi kontroll – esindatud 28 liiget. EUL-l on kokku 39 liiget ning põhikirja p. 22 kohaselt võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta siis, kui esindatud on üle poole liikmetest ehk vähemalt 20 liiget. Seega koosolek on pädev.
  Kohal olid juhatuse liikmed Siiri Põlluveer ja Gunnar Tõnning, puudusid Indrek Sei, Aldo Suurväli ja Mare Vierland.

  Koosoleku juhataja valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Riho Aljand.
  Otsus: koosoleku juhatajaks valiti Riho Aljand 28 poolthäälega.

  Protokollija valimine.
  Esitati üks kandidaat ? Toomas Kleesment
  Otsus: protokollijaks valiti Toomas Kleesment 28 poolthäälega.

  Päevakorra kinnitamine.
  Otsus: üldkoosoleku kutses toodud päevakord kinnitati 28 poolthäälega.

  1. 2007. aasta tegevuskava kinnitamine
  EUL juhatus esitas üldkoosoleule üheteistkümnest punktist koosneva tegevuskava.
  Otsus: esitatud tegevuskava kinnitati 28 poolthäälega.

  2. Põhikirja muudatuste kinnitamine
  Toomas Kleesmenti poolt anti edasi informatsioon MTÜ-de põhikirja muudatuste vajalikkusest alates 1. juulist 2007. a.
  Muudatuste sisuga on võimalik tutvuda uue EUL põhikirja alusel, mis on liikmetele meili teel saadetud koos Üldkogu kutsega.

  Muutmiseks esitati järgmised põhikirja peatükid:

  I   ÜLDSÄTTED

  1. Eesti Ujumisliit, lühendina EUL (edaspidi liit) on vaba algatuse korras asutatud jaavalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade arendamiseleEestis harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
  mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, milleeesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade arendamisele Eestisharrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
  2. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

  Edasistel punktidel muutuvad jräjekorra numbrid ehk Üldsätted koosnevad 7. alapunktist jne.

  II LIIDU EESMÄRGID, ÜLESANDED NING NENDE TÄITMISE KINDLUSTAMINE

  9. Eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks liit:
  – viib läbi tasulisi spordiüritusi
  – võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi;
  – teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;
  – korraldab loteriisid ja ennustusvõistlusi;
  – sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid;
  – korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi, osavõtte võistlustest, toetab ja autasustab sportlasi, treenereid, kohtunikke, juhte;
  viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi, osavõtte võistlustest, toetab ja autasustab sportlasi, treenereid, kohtunikke, juhte;
  – stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;

  III   LIIDU LIIKMESKOND

  16. Liidu liikmetel on õigus:
  6) kasutada vastavalt kehtestatud korrale liidu sümboolikat jaeelisjärjekorras liidu vara;

  VI   LIIDU LÕPETAMINE

  41. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist antakse kuulub allesjäänud vara üleüleandmisele samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühinguletulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. allesjäänud vara üle üleandmiselesamalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

  Otsus: esitatud muudatused kinnitati 28 poolthäälega.

  3. Juhatuse liikme valimine
  Juhatuse liikme kohal tagasiastumise avaldus on esitatud Aldo Suurvälja poolt.
  Otsus: kutsuda Aldo Suurväli tagasi juhatuse liikme kohalt vastavalt esitatud avaldusele.

  Juhtuse liikme kohale on esitanud avaldused:
  – Sergei MIHHAILOV;
  –   Aleksei KARGIN, kes taandas ennast.

  Oma nägemuse tulevase juhatuse liikmena esitas Sergei Mihhailov, kelle eesmärkideks on  esindada Ida-Virumaa ujumist alaliidus ja seista selle regiooni huvide eest; organiseerida kohtunike koolitust ja tegevust; korraldada võistlusi (avaveeujumised Ida-Virumaal); kasvatada noortesarjas pikkade distantside osakaalu. Alaliidu juhatuse ülesandena näeb ta ujujate ettevalmistusprogrammi koostamist, mis hõlmaks ettevalmsitust alates noorujujatest kuni tippsportlasteni.

  Toimus salajane hääletus.
  Otsus: Sergei Mihhailov valiti juhatuse liikmeks 15 poolt- ja 13 vastuhäälega.

  …………………………………………………..
  Riho Aljand
  Koosoleku juhataja

  …………………………………………………..
  Toomas Kleesment
  Protokollija